Főoldal » Hírek » Öt év börtönbüntetésre ítélte az elsőfokú bíróság azt a nőt, aki az idős sértettek egyikétől Bibliát is lopott - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A két­rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te és a lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyész mér­té­kes indít­vá­nyá­val egye­ző­en ítél­te a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt öt év börtönbüntetésre. 

A vád­irat sze­rint egy férfi és egy nő elkö­ve­tő 2019. ápri­lis 30. nap­já­ról 2019. május 1. nap­já­ra vir­ra­dó éjsza­ka a 77 éves orosz­lá­nyi sér­tett laká­sá­ba úgy men­tek be, hogy meg­kér­ték, hadd igya­nak egy kávét és hadd tölt­sék nála az éjsza­kát. A nő, miu­tán a sér­tett elaludt a lakás kis­szo­bá­já­ban, a lakás egyéb helyi­sé­ge­i­ből 126.100,- Ft érték­ben lopott el külön­bö­ző érték­tár­gya­kat, majd tár­sá­val együtt távoz­tak a lakásból.

A nő és bűn­tár­sa 2019. május 17-én 10 óra és 11 óra közöt­ti idő­ben az orosz­lá­nyi 83 éves  sér­tett­nek ajánl­koz­tak, hogy segí­te­nek neki haza­vin­ni a tele­ví­zi­ó­ját, a laká­sá­ba így jutot­tak be. A nő a sér­tett figyel­mét elte­rel­te, ezalatt a társa a lakás kony­há­já­ban össze­sen 41.000,- Ft érték­ben lopott el táb­la­gé­pet, Bib­li­át, és készpénzt.

A nő 2019. augusz­tus 15. nap­ján 10 óra körü­li idő­ben a 80 éves orosz­lá­nyi sér­tett laká­sá­ba úgy jutott be, hogy meg­kér­te, hadd men­jen el a mos­dó­ba. A nő ezt köve­tő­en, kihasz­nál­va azt, hogy a sér­tett nem figyelt rá, a lakás kony­há­já­ból ello­pott egy darab 1.000,- forint érté­kű pénz­tár­cát, a benne lévő 1.000,- forint kész­pénz­zel együtt.

A nő öt alka­lom­mal volt bün­tet­ve vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, leg­utóbb töl­tött sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­ből 2018. novem­ber 5. nap­ján fel­té­te­le­sen ked­vez­ménnyel sza­ba­dult, külö­nös vissza­eső­nek minő­sül, letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt 2019. augusz­tus 23. nap­ján ren­del­te el.

Az ügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nya alap­ján a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sen a nőt öt év bör­tön­bün­te­tés­re, öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 165.100,- Ft vagyon­el­kob­zás­ra ítél­te, vala­mint ezt köve­tő­en ren­del­ke­zett a letar­tóz­ta­tás fenntartásáról.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő eny­hí­té­sért jelen­tett be fellebbezést.