Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Öt év elteltével letartóztatásban a szerb embercsempész

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a szerb fér­fit, aki tár­sá­val együtt 11 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Nyugat-Európába tör­té­nő csem­pé­szé­sét kísé­rel­te meg.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi szin­tén szerb tár­sá­val együtt egy-egy hamis rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csit veze­tett és 2015. már­ci­us 18-án, rövid­del éjfél után lépett Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re. Ezután Móra­ha­lom kül­te­rü­le­té­re haj­tot­tak, majd fel­vet­tek az autó­juk­ba 11, magát szír és afgán állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt, úgy, hogy gép­ko­csin­ként két-két főt a cso­mag­tar­tó­ban helyez­tek el. Rövid­del az elin­du­lás után a rend­őrök iga­zol­tat­ni kíván­ták a két gép­ko­csit, mire a gya­nú­sí­tott és társa az autók­ból kiszállt és a hely­szín­ről futva pró­bál­tak meg elme­ne­kül­ni, az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket hát­ra­hagy­va. A tár­sát a rend­őrök rövid üldö­zést köve­tő­en elfog­ták, míg a gya­nú­sí­tott Tompa magas­sá­gá­ban til­tott módon elhagy­ta az ország területét.

A cso­mag­tar­tó­ban elhe­lye­zet­tek­nél már 20 perc eltel­té­vel jelent­kez­tek volna az oxi­gén­hi­ány tüne­tei, amely a kényel­met­len, össze­ku­po­ro­dott test­hely­zet­tel és a jelen­tős moz­gás­kor­lá­to­zott­ság­gal együtt alig újabb fél óra múlva már súlyos testi-lelki gyöt­rel­me­ket ered­mé­nye­ző tüne­tek­hez veze­tett volna.

A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben kibo­csáj­tott nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó parancs 2020. feb­ru­ár 29. nap­ján veze­tett ered­mény­re, ami­kor is őt az észak-macedón ható­sá­gok elfog­ták, majd augusz­tus végén a magyar rend­őr­ség­nek átadták.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés tényé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.