Főoldal » Hírek » Öt év fegyház várhat a szállásadóit bántalmazó férfire - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki a vád sze­rint 2018 óta több­ször bán­tal­maz­ta azt az idős fér­fit és nőt, akik­nek udva­rán szí­ves­ség­ből lakhatott.

A vád sze­rint az állan­dó lak­hellyel nem ren­del­ke­ző, csa­var­gó élet­mó­dot foly­ta­tó vád­lott isme­rő­se­i­nél, a ház udva­rán lakott szí­ves­sé­gi hasz­ná­ló­ként egy sátor­ban, azon­ban 2018 végé­től a neki szál­lást adó isme­rő­se­it több­ször bán­tal­maz­ta azok házában.

Elő­ször 2018. novem­ber 28-án este kár­tyá­zás köz­ben, egy szó­vál­tás után ittas álla­pot­ban, ököl­lel több­ször az arcán meg­ütöt­te 67 éves férfi isme­rő­sét, majd a kezét meg­szo­rí­tot­ta. A férfi nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, az orra és egy ujja is eltö­rött. Ugyan­csak bán­tal­maz­ta az ágyon fekvő, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott idős nőt, őt egy mobil­te­le­fon­nal olyan erő­vel fejen ütöt­te, hogy a tele­fon eltört, a nő nyolc napon belü­li gyógy­tar­ta­mú bőr­sé­rü­lést és zúzó­dá­so­kat szenvedett.

2020. ápri­lis hó 20-án a vád­lott ismét itta­san a koráb­ban bán­tal­ma­zott férfi tulaj­do­ná­ban lévő ház udva­rán tenyér­rel fejen ütöt­te a fér­fit, aki­nek a dob­hár­tya berepedt.

Végül a vád­lott har­mad­szor is bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el a sér­tet­tek sérel­mé­re. 2020. május 18-án dél­után a ház bejá­ra­ti ajta­ját berúg­va a lakás­ba bement, össze­tör­te a lakás beren­de­zé­si tár­gya­it, és mind­két sér­tet­tet újra bántalmazta.

A vád­lott az álta­la lesza­kí­tott szek­rény­aj­tót a nő lábá­nak dobta, pofon ütöt­te őt, majd a fejé­re ütött egy műanyag fel­mo­só­nyél­lel. A nő repesz­tett és zúzó­dá­sos sérü­lé­sei 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú­ak vol­tak, azon­ban a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és esz­kö­zé­re tekin­tet­tel a 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lés elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt csak köszönhető.

A nő bán­tal­ma­zá­sa után a vád­lott a fér­fit ököl­lel fejen ütöt­te, majd kilök­te a ház udva­rá­ra, ami­től az a föld­re került, ahol a fejé­re továb­bi ököl­üté­se­ket mért, végül fejbe is rúgta.

Az ügyész­ség az utol­só cse­lek­mé­nye óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen öt rend­be­li testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, melye­ket a férfi a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes, illet­ve véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re köve­tett el.

A külö­nös és több­szö­rös vissza­eső, bör­tön­ből leg­utóbb 2017 őszén sza­ba­du­ló férfi – amennyi­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen vala­mennyi bűn­cse­lek­mé­nyé­re beis­me­rő val­lo­mást tesz – 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re számíthat.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.