Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Őt gyermekét hanyagolta el egy nő – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki öt gyer­me­két mél­tat­lan körül­mé­nyek között tar­tot­ta, miköz­ben min­den szem­pont­ból elha­nya­gol­ta őket. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő egye­dül nevel­te öt kis­ko­rú gyer­me­két a Nagy­ká­tai járás egyik kis­vá­ro­sá­ban. A nő mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­zett, bevé­te­le csak a csa­lád­tá­mo­ga­tá­si ellá­tá­sok­ból származott. 

A lakó­he­lyü­kül szol­gá­ló ingat­lan nem­csak a kis­ko­rú­ak neve­lé­sé­re nem volt alkal­mas, de az is két­sé­ges, hogy fel­nőtt sze­mé­lyek élet­vi­tel­sze­rű tar­tóz­ko­dá­sá­ra megfelelt-e. Az udva­ron baleset- és fer­tő­zés­ve­szé­lyes álla­po­tok ural­kod­tak, mivel azon több sze­mét­ku­pac is volt, vala­mint emel­lett több helyen is ürü­lék­kel volt szennye­zett. A ház belső helyi­sé­gei pedig koszo­san, sze­me­te­sek voltak.

A kis­ko­rú­ak több eset­ben fel­ügye­let nél­kül marad­tak ott­hon, de több­ször elő­for­dult az is, hogy egye­dül kóbo­rol­tak köz­te­rü­le­ten. Ekkor alu­l­öl­tö­zöt­ten, vagy akár ruha nél­kül, illet­ve nem az évszak­nak meg­fe­le­lő ruhá­zat­ban vol­tak. Az óvó­dás korú gyer­me­kek ese­té­ben az ápo­lat­lan­ság miatt vissza­té­rő egész­ség­ügyi prob­lé­mák for­dul­tak elő.

Emel­lett a nő nem veze­tett be rend­szert, illet­ve sza­bá­lyo­kat a gyer­me­kek éle­té­be, ők úgy­mond a saját tör­vé­nye­ik sze­rint éltek. A tan­kö­te­les gyer­me­ke­ket nem rend­sze­re­sen járat­ta isko­lá­ba. A gye­re­kek irá­nyá­ba a vád­lott való­di törő­dést és figyel­met nem tanú­sí­tott. Több gyer­mek is arról szá­molt be, hogy any­ju­kat lát­ták kábí­tó­szert is fogyasztani.

Az elkö­ve­tő a gyer­me­kek értel­mi, érzel­mi, testi és erköl­csi fej­lő­dé­sét is súlyo­san veszé­lyez­tet­te a magatartásával.

A nővel szem­ben a Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség öt rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A csa­tolt képek a csa­lád által lakott ingat­lan­ról készültek.