Főoldal » Hírek » Öt napon át tartott az ügyészség éves tudományos konferenciája

Jog­ál­lam, jog­biz­ton­ság, jog­ura­lom nem létez­het a tör­vé­nye­ket min­den körül­mé­nye­ket tisz­te­let­ben tartó, az anya­gi igaz­sá­got kere­ső ügyész­ség nél­kül – hang­sú­lyoz­ta Polt Péter az ügyész­ség XXXI. szakmai-tudományos kon­fe­ren­ci­á­já­nak megnyitóján. 

Idén a vir­tu­á­lis tér­ben meg­ren­de­zett tanács­ko­zá­son öt szek­ci­ó­ban 95 elő­adó mutat­ta be az elmúlt évek szak­mai, tudo­má­nyos mun­ká­já­nak ered­mé­nye­it, azzal a cél­lal, hogy a közös tudás beépül­hes­sen az ügyé­szi munkába. 

A folya­ma­tos gon­dol­ko­dás, tudás­bő­ví­tés, a tapasz­ta­la­tok meg­osz­tá­sa azt mutat­ja, hogy Magyar­or­szág ügyész­sé­gen olyan kol­lé­gák dol­goz­nak, akik hiva­tá­suk­nak tekin­tik mun­ká­ju­kat, elkö­te­le­zet­tek, és igye­kez­nek a leg­újabb kuta­tá­si ered­mé­nye­ket beépí­te­ni a min­den­na­pi mun­ká­juk­ba – mond­ta a leg­főbb ügyész a kon­fe­ren­cia első napján.

Polt Péter arra is fel­hív­ta a figyel­met, hogy idén a modern ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból jog­tör­té­ne­ti szek­ci­ó­val is bőví­tet­ték a tanács­ko­zás prog­ram­ját. Bár az elő­adá­sok több­sé­ge a napi munka során szer­zett tapasz­ta­la­tok meg­osz­tá­sát tekin­ti cél­já­nak, a rég­múlt is szol­gál­hat útmu­ta­tás­sal – tette hozzá a leg­főbb ügyész.