Főoldal » Archív » Öt támadás egy nap alatt – jogerősen 12 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság

Az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség 2016 már­ci­u­sá­ban nyúj­tott be vád­ira­tot az akkor 29 éves fér­fi­val szem­ben több rend­be­li, rész­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A vád­eme­lés ered­mé­nyes volt, a fér­fit a bíró­ság jog­erő­sen 12 év letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte. 

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség azzal vádol­ta a fér­fit, hogy 2015. októ­ber 19-én Buda­pest terü­le­tén több embert - köz­tük kis­ko­rú­a­kat is - meg­tá­ma­dott azért, hogy az érté­ke­i­ket megszerezze.

Ezek közül egy eset­ben egy X. kerü­le­ti gyors­ét­te­rem mos­dó­já­ban két kis­ko­rút szó­lí­tott meg azzal az ürüggyel, hogy a lány­test­vé­rét kira­bol­ták, és a két fiú hason­lít az elkö­ve­tők­re. Fel­szó­lí­tot­ta ezért őket arra, hogy men­je­nek ki vele az étte­rem par­ko­ló­já­ba, ahol a test­vé­re meg­né­zi, való­ban ők támadták-e meg koráb­ban. A két kis­ko­rú sér­tett nem mert ellen­ál­lást tanú­sí­ta­ni, ezért követ­ték a vád­lot­tat, aki­nek a fel­szó­lí­tá­sá­ra később mind­ket­ten átad­ták a mobil­te­le­fon­ju­kat. A férfi ezután az egyik sér­tett zse­be­it is átku­tat­ta, ahon­nan több ezer forin­tot vett ki, majd elhagy­ta a helyszínt.

A vád­lott ezután egy XIII. kerü­le­ti ben­zin­kú­ton az egyik alkal­ma­zot­tól rabolt külön­bö­ző érté­ke­ket, illet­ve a kasszá­ban lévő kész­pénzt, miu­tán a zse­bé­ben tar­tott kés­sel meg­fe­nye­get­te, illet­ve közöl­te vele, hogy fegy­ver is van nála.

A vád­lott még ugyan­ezen a napon három továb­bi bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, mind­egyi­ket Buda­pest XIV. kerü­le­té­ben; a sér­tet­tek­től jel­lem­ző­en mobil­te­le­font és kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el.

Az ügy­ben immá­ron jog­erős íté­let szü­le­tett; a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la - a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zés­nek helyt adva - az ügy vád­lott­ját, mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.