Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Öten verekedtek össze a sétáló utcában – videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azok­kal a fia­tal fér­fi­ak­kal szem­ben, akik össze­szó­lal­koz­tak, majd köl­csö­nö­sen bán­tal­maz­ták egy­mást Balatonlellén.

A vád sze­rint két, har­min­cas éve­i­ben járó férfi 2023 augusz­tu­sá­ban az egyi­kük meny­asszo­nya tár­sa­sá­gá­ban szó­ra­koz­ni érke­zett a Balaton-parti város­ba, ahol nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak. Ami­kor ezt köve­tő­en éjsza­ka a for­gal­mas sétá­ló utcán a vád­lot­tak elsé­tál­tak másik három férfi mel­lett, velük egy illet­len meg­jegy­zés miatt szó­vál­tás­ba keveredtek.

Ez a vita – annak elle­né­re, hogy az egyik vád­lott jelen­lé­vő meny­asszo­nya meg­pró­bál­ta azt meg­aka­dá­lyoz­ni – nem sok­kal később tett­le­ges­sé­gig fajult. A két  tár­sa­ság­ba tar­to­zó fér­fi­ak egy­más­ra támad­tak, és több­ször meg­ütöt­ték, illet­ve meg­rúg­ták a másik cso­port tag­ja­it. A vere­ke­dés során hár­man is könnyű sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, a továb­bi bán­tal­ma­zás­nak az vetett véget, hogy egy szem­ta­nú érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, melyet ész­lel­ve az egyik tár­sa­ság távo­zott a helyszínről.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az ese­mé­nye­ket egy tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.