Főoldal » Hírek » Ötödször is eltiltás hatálya alatt vezetett - letartóztatták - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 20 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki rövid idő alatt ötször veze­tett eltil­tás hatá­lya alatt. 

A férfi 2021. októ­ber 15-én késő este Bátony­te­re­nyén veze­tett autót, annak elle­né­re, hogy őt a bíró­ság koráb­ban jog­erő­sen eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től. A jár­őrök intéz­ked­tek vele szem­ben, mivel a gép­ko­csi nem volt kivi­lá­gít­va. Az ellen­őr­zés során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a gép­jár­mű szél­vé­dő­je repedt, illet­ve a jármű veze­tő a biz­ton­sá­gi övet nem használta.

A rend­őrök­nek a férfi a sze­mély­azo­nos­sá­gát okmánnyal iga­zol­ni nem tudta, majd azért, hogy a fele­lős­ség­re vonás alóli kibúj­has­son, a saját sze­mé­lyes ada­tai helyett test­vé­re ada­ta­it közöl­te. Az intéz­ke­dés során készült okira­to­kat is alá­ír­ta test­vé­re nevé­ben, ezál­tal a sza­bály­sér­té­sek elkö­ve­té­sé­vel hami­san vádol­va a testvérét.

A férfi ellen eltil­tás hatá­lya alat­ti veze­tés, vala­mint közokirat-hamisítás és hamis vád miatt indult eljárás.

Ami­kor a gya­nú­sí­tott sze­mély­azo­nos­sá­gá­ra fény derült, a rend­őrök meg­ál­la­pí­tot­ták azt is, hogy a férfi augusz­tus­ban és októ­ber­ben továb­bi két-két alka­lom­mal veze­tett már az eltil­tás hatá­lya alatt.

Mivel a négy koráb­bi gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tás sem tán­to­rí­tot­ta el őt a cse­lek­mény újbó­li elkö­ve­té­sé­től, ezért az ügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében.