Főoldal » Hírek » Ötöt fizet, hatot kap akciót tartottak a kábítószer kereskedők - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem miatt vádat emelt egy „kris­tállyal” keres­ke­dő  pár­ral szem­ben, akik a vevő­kö­rük meg­tar­tá­sa érde­ké­ben rend­sze­re­sen „ötöt fizet, hatot kap” akci­ót tartottak.

A vád­irat sze­rint az élet­tár­sak­ként élő kalo­csai férfi és nő pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt áll­tak, ami­kor 2021 janu­ár­já­ban a laká­su­kon „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű kábí­tó­szer­rel kezd­tek keres­ked­ni. Ehhez digi­tá­lis mér­le­ge­ket vásá­rol­tak, majd a fel­ada­to­kat egy­más között meg­oszt­va, a kábí­tó­szer beszer­zé­sét a páros férfi tagja, a vevők kiszol­gá­lá­sát fel­vált­va, mind­ket­ten végez­ték. Vevő­kö­rük főként a lakó­kör­nye­ze­tük­ből került ki. Meg­tar­tá­suk érde­ké­ben öt pakk egy­ide­jű vásár­lá­sa ese­tén a hato­dik ada­got ingyen adták vissza­té­rő vevő­ik­nek. Volt olyan női kun­csaft­juk, aki napon­ta több­ször is meg­je­lent, hogy ötö­sé­vel vigyen a kipor­ci­ó­zott kábí­tó­szer­ből. Ő mint­egy 1 mil­lió forin­tot hagyott négy hónap alatt a keres­ke­dő párosnál.

A kábí­tó­szert vásár­lók rend­sze­re­sen a páros férfi tag­já­val egyez­tet­ték tele­fo­non az alkal­man­kén­ti mennyi­sé­ge­ket, majd attól füg­gő­en, ki tar­tóz­ko­dott ott­hon, a vád­lot­tak fel­vált­va adták át laká­su­kon a kért ada­go­kat. A férfi a lebu­ká­suk nap­ján jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert vásá­rolt a beszer­zé­si for­rást jelen­tő keres­ke­dő­től. Ekkor magá­val vitte az egyik törzs­ve­vő­jét is, aki saját fogyasz­tás­ra hason­ló mennyi­sé­gű kábí­tó­szert szer­zett be. A haza­fe­lé úton a kalo­csai rend­őrök ellen­őriz­ték őket és meg­ta­lál­ták náluk a fris­sen vásá­rolt kábítószert.

Kide­rült, hogy alig négy hónap alatt a keres­ke­dő páros a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 4-szeresét meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű kábí­tó­szert értékesített.

Az ügyész­ség a fér­fit és a nőt jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a koráb­bi, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sü­ket utó­lag szin­tén végre kell hajtani.

A fotó­kon az elkö­ve­tők laká­sán tar­tott kuta­tás során lefog­lalt kábí­tó­szer, vala­mint kész­pénz látható.