Főoldal » Archív » Otthonában rabolta ki az idős asszonyt

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 41 éves kecskemét-ménteleki fér­fi­val szem­ben, aki idén augusz­tus­ban egy idős nőt lajos­mi­zsei ott­ho­ná­ban rabolt ki. A rab­lást meg­elő­ző napok­ban a férfi ráadá­sul több lajos­mi­zsei ház­ból is lopott.

A 41 éves, bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2017. augusz­tus 5-én reg­gel 7 óra körül beko­po­gott a 86 éves lajos­mi­zsei sér­tett­hez azzal az ürüggyel, hogy vil­lany­órát kell leol­vas­nia. Miu­tán vég­zett, kért 23 ezer forin­tot, azon­ban az asszony közöl­te vele, hogy nin­csen pénze. Ekkor a férfi távo­zott a hely­szín­ről, kis idő múlva azon­ban vissza­tért és kért egy pohár vizet. A férfi az idős asszonyt a kony­há­ba követ­te, majd ami­kor a vizes­po­ha­rat letet­te, hir­te­len, szó nél­kül kitép­te a nő mind­két fülé­ből az arany fül­be­va­ló­it és elme­ne­kült a helyszínről.

A fül­be­va­ló kité­pé­se követ­kez­té­ben a sér­tett fül­cim­pá­ja kisza­kadt és 8 napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lést szenvedett.

A vád­lott még aznap zálog­ba adta a 45 ezer forint érté­kű fül­be­va­ló­kat, melye­ket a nyo­mo­zás során lefog­lal­tak és az idős sér­tett­nek visszaadtak.

A férfi a rab­lást meg­elő­ző napok­ban Lajos­mi­zsén tar­tóz­ko­dott, ami­kor is bűn­cse­lek­mé­nye áldo­za­tá­ul az akko­ri szál­lás­he­lyé­vel szem­köz­ti szom­széd­ját sze­mel­te ki. A lajos­mi­zsei ház bejá­ra­ti ajta­ját befe­szí­tet­te és kész­pénzt, arany éksze­re­ket lopott el 210 ezer Ft érték­ben. Pár nap múlva pedig azzal az ürüggyel jutott be egy lajos­mi­zsei nő házá­ba, hogy meg­hoz­ta a sér­tett által kért kukát és mivel szom­jas, sze­ret­ne inni. Míg az asszony vizet hozott, a férfi a lakás­ba besur­ran­va meg­lop­ta jóte­vő­jét és a kul­csát, iga­zol­vá­nya­it és utal­ványt vitt magával.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit minő­sí­tett rab­lás, súlyos testi sér­tés és üzlet­sze­rű lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely 5-13 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Vele szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.