Főoldal » Hírek » Otthonában rabolta ki az idős férfit – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nővel szem­ben. Az elkö­ve­tő Kis­kun­ha­la­son besur­rant egy idős férfi házá­ba, aki­től pénzt köve­telt, majd azért, hogy az érté­ke­it meg­sze­rez­ze, meg­fe­nye­get­te és bán­tal­maz­ta a sértettet.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű hely­bé­li nő 2023. május 14-én, este, bemá­szott az egye­dül élő sér­tett kis­kun­ha­la­si házá­nak udva­rá­ra, majd a férfi figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va besur­rant a házba. Az elkö­ve­tő pénz után kuta­tott. Kis idő múlva a sér­tett ész­re­vet­te a vád­lot­tat, aki ezután egyre erő­sza­ko­sabb módon köve­telt pénzt a 81 éves, nehe­zen mozgó férfitől.

A nő előbb meg­fe­nye­get­te az idős embert, hogy meg­öli, ha nem ad pénzt, vagy ha szól a rend­őrök­nek. Miu­tán a sér­tett a fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra sem adott pénzt, a nő nagy erő­vel ellök­te az idős fér­fit, aki elesett és súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott kihasz­nál­va azt, hogy a sér­tett a sérü­lé­sei miatt a föld­ről nem tudott fel­kel­ni, az egész lakást átku­tat­ta érté­kek után. Végül – mivel más érté­kes dol­got nem talált – csak illat- és tisz­tí­tó sze­re­ket és egy akku­mu­lá­tor töl­tőt vitt magá­val, össze­sen 13.000 forint értékben.

A vád­lott a rab­lást alig egy évvel azután követ­te el, hogy kifosz­tás bűn­tet­te miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélték.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő nőt minő­sí­tett rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint ható­sá­gi eljá­rás­ban elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.