Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Otthonában rabolták ki az idős sértettet – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik ott­ho­ná­ban tör­tek rá az idős, egye­dül élő fér­fi­ra. Egyi­kük lefog­ta, társa pedig a pén­zét köve­tel­ve több alka­lom­mal megütötte. 

A vád­irat sze­rint a két fia­tal férfi 2023. novem­ber 29-én, este masz­kot és kesz­tyűt húz­tak, majd átmász­tak a Kecs­ke­mét kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen élő idős sér­tett ingat­lan­já­nak kerí­té­sén és csen­get­tek. Ami­kor az idős férfi kinyi­tot­ta a bejá­ra­ti ajtót, a fia­ta­labb vád­lott azon­nal lefog­ta, betol­ta a lakás­ba, míg társa pénzt köve­telt a sér­tet­től, akit több­ször meg­ütött. A bán­tal­ma­zás köz­ben az idő­sebb vád­lott ész­re­vet­te a férfi kony­ha­asz­ta­lon lévő autós tás­ká­ját, amely­ből 52.200 forin­tot kivett, majd tár­sá­val együtt elmenekültek.

A kecs­ke­mé­ti rend­őrök az elkö­ve­tő­ket más­nap azo­no­sí­tot­ták, elfog­ták és őri­zet­be vették.

Az idő­sebb fér­fi­nak lopá­sért is felel­nie kell, ugyan­is pár hét­tel a rab­lás előtt betört egy házba és onnan 8 mázsa, 52.000 forint érté­kű akác­fát vitt el.

Az idő­sebb fér­fit rab­lás miatt már koráb­ban elítél­ték, így jelen ügy­ben már külö­nös vissza­eső­ként áll majd bíró­ság elé.

Az ügyész­ség a jelen­leg sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő idő­sebb vád­lot­tat rab­lás és kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, a letar­tóz­ta­tás­ban lévő tár­sát rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség velük szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett fény­ké­pe­ken a sér­tett autós­tás­ká­ja és a bejá­ra­ti ajtó csen­gő­je látható.