Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ötven köbmétert meghaladó fa kitermelését titkolta el az erdész – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re foly­ta­tó­la­go­san, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az erdésszel, illet­ve a faki­ter­me­lést végző vál­lal­ko­zó­val szem­ben, akik közel más­fél­mil­lió forint kárt okoz­tak az erdőgazdálkodónak.

A vád sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó férfi csak­nem húsz éve dol­go­zott egy Somogy vár­me­gyei erdé­sze­ti vál­la­lat­nál, ahol a mun­ka­kö­ré­be tar­to­zott a rábí­zott terü­le­tek erdő­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­sé­gé­nek foly­ta­tá­sa, így a faanyag kiter­me­lé­sé­nek ellen­őr­zé­se, majd az elszál­lí­tá­sá­nak enge­dé­lye­zé­se is. Ezt kihasz­nál­va a vád­lott több alka­lom­mal a tény­le­ge­sen kiter­melt és elszál­lí­tott mennyi­ség­nél keve­seb­bet jelen­tett a mun­kál­ta­tó­já­nak, míg a külön­bö­ze­tet elvette.

Az elkö­ve­tés­ben 2023 janu­ár­já­tól a vád­lott segít­sé­gé­re volt egy kiter­me­lést végző vál­lal­ko­zó is, aki­vel abban álla­pod­tak meg, hogy rend­sze­re­sen az erdész által leiga­zolt­nál nagyobb mennyi­sé­gű fát fog­nak kiter­mel­ni, majd a több­le­tet a saját sza­kál­luk­ra érté­ke­sí­tik. A vád­lot­tak ezzel a mód­szer­rel már az első hónap­ban több, mint ötven köb­mé­ter vegyes faanyag árá­val káro­sí­tot­ták meg az erdőgazdálkodót.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság az erdész­ként dol­go­zó fér­fit a fog­lal­ko­zá­sá­nak gya­kor­lá­sá­tól tilt­sa el, egy­út­tal vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el vele szemben.