Főoldal » Archív » Óvadékkal szabadlábra helyezné a bíróság dr. Czeglédy Csabát – fellebbezett az ügyészség

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság 50 mil­lió forint óva­dék leté­te­le ese­té­re elren­del­te dr. Czeg­lédy Csaba letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­szün­te­té­sét és egy­ben bűn­ügyi fel­ügye­le­tét a lakó­he­lye sze­rin­ti ingatlanra.

A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott és védő­je által elő­ter­jesz­tett, óva­dék letét­be helye­zé­si kére­lem tár­gyá­ban hozott dön­tést, mely sze­rint 50 mil­lió forint leté­te­le ese­té­re a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát meg­szün­te­ti, és 4 hóna­pi idő­tar­tam­ra bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­de­li el a gya­nú­sí­tott lakó­he­lye sze­rin­ti ingat­lan­ra. A vég­zés indo­ko­lá­sa sze­rint a bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­nek fel­té­te­lei közül mind az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak a veszé­lye, mind a bűn­is­mét­lés veszé­lye fenn­áll, azon­ban a gya­nú­sí­tott által fize­ten­dő és a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­hoz kel­lő­en iga­zo­dó óva­dék a bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel alkal­mas a bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dést meg­ala­po­zó okok kikü­szö­bö­lé­sé­re, nem szük­sé­ges a továb­bi­ak­ban a letar­tóz­ta­tás fenntartása.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a bíró­ság vég­zé­sé­vel szem­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be, annak meg­vál­toz­ta­tá­sa, és az óva­dék letét­be helye­zé­sé­re irá­nyu­ló kére­lem eluta­sí­tá­sa érde­ké­ben. A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gyanú tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény jel­le­ge, bűn­szer­ve­zet­ben tör­té­nő elkö­ve­té­se, a gya­nú­sí­tot­tak egy­más­hoz való viszo­nya, vala­mint dr. Czeg­lédy Csaba bün­te­tő­el­já­rás során tanú­sí­tott maga­tar­tá­sá­ra figye­lem­mel eny­hébb bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés­sel sem a bűn­is­mét­lés veszé­lye, sem pedig az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak a veszé­lye nem küszö­böl­he­tő ki. Hivat­ko­zott továb­bá a fel­leb­be­zé­sé­ben a főügyész­ség a Sze­ge­di Tör­vény­szék azon vég­zé­sé­re is, amely a letar­tóz­ta­tás 2018. szep­tem­ber 5. nap­já­ig tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­val kap­cso­la­tos fel­leb­be­zést bírál­ta el. A tör­vény­szék ezen vég­zé­sé­ben ugyan­is lénye­gé­ben az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egye­ző­en adta indo­kát annak, hogy miért kizárt eny­hébb bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sa dr. Czeg­lédy Csaba vonatkozásában.

Mind­eze­ken túl­me­nő­en a Csong­rád Megyei Főügyész­ség figye­lem­mel arra, hogy dr. Czeg­lédy Csaba letar­tóz­ta­tá­sa 2018. szep­tem­ber 5. nap­ján lete­lik, indít­ványt tett a bíró­ság felé a letar­tóz­ta­tás továb­bi 3 hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítására.