Főoldal » Hírek » Óvoda közelében verték meg a haragosukat – FOTÓVAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a három nővel szem­ben, akik egy óvoda köze­lé­ben bán­tal­maz­tak egy másik falu­be­li asszonyt.

A bün­te­tett elő­éle­tű 24 éves nő és 30 éves nővé­re 2020 janu­ár­já­ban a helyi óvo­dá­nál talál­koz­tak a hara­go­suk­kal, aki­vel egy előző nap tör­tént köz­le­ke­dé­si bal­eset miatt a viszo­nyuk még inkább elmér­ge­se­dett. A vád­lot­tak ezért a sér­tet­tet elő­ször szi­dal­maz­ni kezd­ték, később a ruhá­já­nál és a hajá­nál fogva a föld­re rán­tot­ták, majd test­szer­te tépni és ütle­gel­ni kezd­ték. Az ese­mé­nye­ket ész­lel­ve a vád­lot­tak egy hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó 21 éves barát­nő­je is csat­la­ko­zott a bán­tal­ma­zás­hoz, aki az ekkor már föl­dön fekvő sér­tet­tet maga is több­ször megütötte.

A tett­le­ges­ség­nek végül a vád­lot­tak jelen lévő roko­nai vetet­tek véget oly módon, hogy a nőket előbb fel­szó­lí­tot­ták a sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­nak abba­ha­gyá­sá­ra, idő­vel pedig közbe is avat­koz­tak, és a vád­lot­ta­kat elhúz­ták a sér­tet­től, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a fején és az alkar­ján nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vissza­eső­nek minő­sü­lő, koráb­ban szin­tén garáz­da­ság miatt bün­te­tett 24 éves nővel szem­ben vég­re­haj­tan­dó, 30 éves nővé­ré­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, míg 21 éves tár­suk vonat­ko­zá­sá­ban elzá­rás kisza­bá­sát indítványozta.

A fény­ké­pen a sér­tett dula­ko­dás során kité­pett haj­cso­mó­ja lát­ha­tó, melyet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során rögzített.