Főoldal » Hírek » Padláslétrában és fagyasztószekrényben rejtette el a kábítószert -fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt a Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett cse­lek­mé­nye öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő. 

A vád­irat sze­rint a férfi a 2022. már­ci­us 16-át meg­elő­ző­en meg­szer­zett 1746 darab tab­let­tát, 119,68 gramm nettó töme­gű sárga színű tab­let­ta tör­me­lé­ket, vala­mint 1272,57 gramm töme­gű port. Az elkö­ve­tő a tab­let­tá­kat a komá­ro­mi  csa­lá­di ház pad­lás­ré­szé­ben, a fel­já­ró létra szer­ke­ze­té­nek nyí­lá­sá­ban, míg a port fagyasz­tó­lá­dá­ban tartotta. 

Az elrej­tett tab­let­ták metam­fe­ta­min szár­ma­zé­kot, míg a por amfe­ta­mint és krea­tint tar­tal­ma­zott. A kábí­tó­sze­rek össze­sí­tett tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma mint­egy három és fél­sze­re­sen halad­ja meg a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

Az elkö­ve­tő isme­ret­len sze­mélyt arra bírt rá, hogy hamis román sze­mé­lyi iga­zol­ványt készít­sen a szá­má­ra azért, hogy a bün­te­tő­ügye­i­ben vár­ha­tó, és már kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sek vég­re­haj­tá­sa elől kül­föld­re szök­hes­sen. Az elkö­ve­tő a hamis köz­ok­ira­tot a 2022. május 23-i elő­ál­lí­tá­sa alkal­má­val – a bűn­cse­lek­mény lep­le­zé­se érde­ké­ben – a Komá­ro­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság mos­dó­já­ban a WC lefo­lyó­ba dobta.

Az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a több­szö­rös vissza­eső fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, a lefog­lalt kábí­tó­szert és hamis sze­mé­lyi iga­zol­ványt koboz­za el.

A fotó­kon a lefog­lalt kábí­tó­szer látható.