Főoldal » Hírek » Padláson és szekrényben termesztett marihuánával kereskedtek - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt hét férfi és egy nő ellen, akik leg­alább más­fél éven keresz­tül megye­be­li laká­sa­ik­ban és egy buda­pes­ti bar­lang­ban ter­mesz­tet­tek kannabiszt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke fel­ső­fo­kú növény­ter­mesz­té­si isme­re­tek­kel ren­del­ke­zik. A férfi 2017. és 2019. évek között meg­ál­la­po­dott isme­rő­se­i­vel, hogy segít nekik kan­na­bisz ültet­vé­nyek kiala­kí­tá­sá­ban, illet­ve a növé­nyek neve­lé­sé­ben. Szak­tu­dá­sa illet­ve útmu­ta­tá­sa alap­ján, az álta­la beszer­zett beren­de­zé­sek­kel ala­kí­tot­ták ki kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­re növény­ne­ve­lő sát­ra­kat. Eze­ket a vádlott-társak laká­sá­nak egy szo­bá­já­ban, más­hol azok pad­lás­te­ré­ben ren­dez­ték be. Volt olyan vád­lott, aki laká­sá­nak két szek­ré­nyé­ben nevel­te a növé­nye­ket, míg egyi­kük egy ere­de­ti­leg gom­ba­ter­mesz­tés­re bérelt bar­lang­ban ala­kít­tat­ta ki az ültet­vényt. A vád­lot­tak az így meg­ter­melt kábí­tó­szert érté­ke­sí­tet­ték, és a szer­zett vagyo­ni hasz­non megosztoztak.

A vád­lot­tak­nál vég­zett kuta­tá­sok során a nyo­mo­zó ható­ság kan­na­bisz mago­kat és növé­nye­ket, illet­ve azok szá­rí­tott tör­me­lé­két lelte fel. Volt olyan vád­lott is, aki­nél koka­int, amfe­ta­mint illet­ve más kábí­tó­sze­re­ket is talál­tak. A nyo­mo­zás során több vád­lott­nál is kábítószer-fogyasztás igazolódott.

Két vád­lott az ültet­vé­nyét a mérő­óra meg­ke­rü­lé­sé­vel, sza­bály­ta­la­nul véte­le­zett áram­mal fűtöt­te, mellyel az érin­tett áram­szol­gál­ta­tók­nak közel 900.000 forint­nyi illet­ve fél­mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kárt okoztak.

A vád­irat sze­rint az eljá­rás során letar­tóz­ta­tott vád­lot­tak egyi­ke a büntetés-végrehajtási inté­zet előtt tett írás­be­li nyi­lat­ko­za­tá­ban valót­la­nul jelölt meg hoz­zá­tar­to­zó­ja­ként egy olyan fér­fit, aki­vel nem is állt rokon­sá­gi kap­cso­lat­ban. Ez a vádlott-társ szin­tén valót­la­nul nyi­lat­ko­zott a hoz­zá­tar­to­zói viszony­ról, így ket­te­jük kap­cso­lat­tar­tá­sá­ra a tör­vény alap­ján elő­írt enge­dé­lye­zé­si eljá­rás lefoly­ta­tá­sa nél­kül került sor.

A vád­lot­ta­kat a főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ára­mot jogo­su­lat­la­nul véte­le­ző vád­lot­tak ese­té­ben lopás bűn­tet­te, míg hoz­zá­tar­to­zói viszony­ról tett valót­lan nyi­lat­ko­zat­tal érin­tett vád­lot­tak ese­té­ben közokirat-hamisítás bűn­tet­te is a vád tár­gyát képezi.

A koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban, a vád­eme­lés­kor rész­ben bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.