Főoldal » Hírek » Pályamunkás halt meg a balesetben az autópályán - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az 53 éves bol­gár kami­on­so­főr ellen, aki 2021 októ­be­ré­ben az M1-es autó­pá­lyán okoz­ta egy pálya­mun­kás halá­lát. 

A vád sze­rint az 53 éves bol­gár férfi 2021 októ­be­ré­ben köz­le­ke­dett az M1-es autó­pá­lyán Moson­ma­gyar­óvár irá­nyá­ba a bol­gár rend­szá­mú kami­on­nal a külső for­gal­mi sáv­ban 90 km/h-s sebes­ség­gel. Előt­te, az autó­pá­lyán mun­ká­la­tok foly­tak, melyet tere­lő­nyíl, sebes­ség­kor­lá­to­zás, veszélyt jelző tábla és „előz­ni tilos” tábla is jel­zett. Ennek elle­né­re a ter­helt nem las­sí­tott, és nem kezd­te meg a külső sáv elha­gyá­sát sem, és 3 másod­perc késés­sel vette észre az előt­te 14-16 km/h sebes­ség­gel hala­dó „fede­ző jár­mű­vet”, mely a mun­ká­la­to­kat igye­ke­zett biz­to­sí­ta­ni.

A kami­on 80 km/h-s sebes­ség­gel ütkö­zött az előt­te hala­dó teher­gép­ko­csi­nak, azt 50-52 km/h sebes­ség­re gyor­sí­tot­ta fel, ame­lyik így neki­üt­kö­zött az előt­te hala­dó kis­te­her­au­tó­nak. A kis­te­her­au­tó nyi­tott rak­te­rén utazó, bója­fel­sze­dést végző 45 éves sér­tett az ütkö­zés­től a jár­mű­ről leesett, és a mögöt­te hala­dó biz­to­sí­tó teher­gép­ko­csi rábo­rult. A sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A bal­eset­ben súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a kis­te­her­au­tó sofőr­je és a vád­lott is, míg a biz­to­sí­tó jármű veze­tő­je könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat az ügyész­ség. Vele szem­ben öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tilt­sa el a ter­hel­tet a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től.

A nyo­mo­zás során a Moson­ma­gyar­óvá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.