Főoldal » Archív » Paplan alól támadt a rendőrökre a fiatalkorú

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 15 éves fiú­val szem­ben, aki egy ház­ku­ta­tás során két rend­őrt is megtámadott.

2017 feb­ru­ár­já­ban három rend­őr kere­sett fel ház­ku­ta­tás cél­já­ból Balas­sa­gyar­mat kül­te­rü­le­tén egy több épü­let­ből álló ingatlant.

Ket­ten bemen­tek az egyik lakás­ba, ahol a törzs­őr­mes­ter az egyik ágyon fel­fi­gyelt egy meg­moz­du­ló pap­lan­ra, és rájött, hogy alat­ta fek­szik vala­ki. Közöl­te, hogy rend­őri intéz­ke­dés zaj­lik és fel­szó­lí­tot­ta a pap­lan alatt lévő sze­mélyt, hogy kel­jen ki az ágyból.

A fel­szó­lí­tás­nak a fiú – aki neve­lő­ott­hon­ból volt szö­kés­ben – nem tett ele­get, ezért az intéz­ke­dés­ben részt vevő had­nagy­nő leemel­te a pap­lant róla, mire a fia­tal várat­la­nul rátá­madt törzs­őr­mes­ter­re, több alka­lom­mal ütött és rúgott felé, egyik erő­tel­jes rúgá­sa el is talál­ta a rend­őr bal karját.

A törzs­őr­mes­ter ezután az elkö­ve­tőt lefog­ta és kikí­sér­te az udvar­ra, ahol egy rend­őr zász­lós biz­to­sí­tot­ta a hely­színt. A zász­lós fel­is­mer­te a fiút, elmond­ta a törzs­őr­mes­ter­nek, hogy körö­zik őt, ezért fogja erő­sen, nehogy megszökjön.

Ekkor a fiú meg­pró­bál­ta lefe­jel­ni a zász­lóst, köz­ben azt a fenye­ge­tő kife­je­zést intéz­te a rend­őrök felé, hogy „meg­öli őket, elvág­ja a tor­ku­kat, tudja hol lak­nak”, továb­bá „saját magá­nak is sérü­lést okoz­va azt fogja állí­ta­ni, hogy ők bántalmazták”.

Ezek után az intéz­ke­dő rend­őrök a fiút előállították.

A hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sé­nek elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.