Főoldal » Archív » Paprikaspray-vel fújta le utasát egy budapesti taxis - vádemelés

A taxis és utasa között poli­ti­kai nézet­kü­lönb­sé­ge­ik miatt ala­kult ki szóváltás.

A sér­tett 2017. novem­ber 15-én dél­előtt a XIII. kerü­let, Róbert Károly kör­úton szállt be a vád­lott által veze­tett taxi­ba, majd miu­tán bemond­ta az úti­célt, elindultak.

Az út során a taxis és az utas között szó­vál­tás ala­kult ki a poli­ti­kai néze­te­ik miatt. Emi­att a sér­tett még a XIII. kerü­let­ben egy piros lám­pá­nál kiszállt a taxi­ból, és becsuk­ta maga mögött az ajtót.

A vád­lott ekkor lehúz­ta a veze­tő oldal felő­li abla­kot, és mivel a sér­tett úgy gon­dol­ta, hogy a sofőr még akar neki mon­da­ni vala­mit, ezért oda­lé­pett, illet­ve oda­ha­jolt az ablak­hoz. A taxis ekkor a vád sze­rint egy hir­te­len moz­du­lat­tal a kezé­ben lévő paprikaspray-vel arcon fújta a másik férfit.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás során könnyű sérü­lé­se­ket, a könny­utak idült gyul­la­dá­sát szen­ved­te el.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a sofőr­rel szem­ben garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be az ille­té­kes bíró­ság­ra. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­irat­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.