Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Pár napon belül elítélték a külföldi férfit, aki meg akarta vesztegetni a pénzügyőröket – fotóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A nyo­mo­zó ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a román fér­fit, aki 400 eurót aján­lott a pénz­ügy­őrök­nek a határ­át­ke­lőn azért, hogy ne intéz­ked­je­nek vele szemben. 

2024. júni­us 30-án a pénz­ügy­őrök az Udva­ri határ­át­ke­lő­he­lyen ellen­őriz­tek egy román férfi által veze­tett után­fu­tós gép­jár­mű­vet. Ennek során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a jár­mű­ben a for­gal­mi okmány­ban fel­tün­te­tet­tek­hez képest egy sze­méllyel több uta­zik, vala­mint a sze­rel­vény súlya meg­ha­lad­ja a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össztömeget.

A kül­föl­di férfi a jegy­ző­könyv fel­vé­te­le köz­ben 400 eurót helye­zett el a szol­gá­la­ti gép­ko­csi utas­te­ré­be azért, hogy az eljá­ró pénz­ügy­őrök a hiva­ta­li köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve a meg­kez­dett intéz­ke­dést fejez­zék be és bír­ság kisza­bá­sa nél­kül enged­jék őt tovább halad­ni Romá­nia irányába.

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, majd köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. A gya­nú­sí­tott elis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az őri­zet­ben lévő elkö­ve­tőt a nyo­mo­zó ügyész­ség – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – három napon belül bíró­ság elé állította.

Az ügy­ben a Pécsi Tör­vény­szék az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en dön­tött és a román fér­fit 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te, a 400 euró­ra pedig vagyon­el­kob­zást ren­delt el. Az íté­let jogerős.

A fotó a lefog­lalt vesz­te­ge­té­si pénz­ről készült.