Főoldal » Hírek » Parfüm tolvajokat buktatott le a kamera - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás bűn­tet­te, lopás vét­sé­ge és a kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség össze­sen négy buda­pes­ti lakó­he­lyű, par­fü­mö­ket lopó elkö­ve­tő­vel szem­ben nyúj­tott be vádiratot.

A vád­irat sze­rint az egyik fia­tal­ko­rú tavaly több­ször lopott par­fü­mö­ket egy magyar­or­szá­gi üzlet­lánc duna­új­vá­ro­si, esz­ter­go­mi,  és négy buda­pes­ti  üzle­té­ből  össze­sen 987.980 forint érték­ben. Két­szer az édes­any­ja volt a társa, akit az ügyész­ség - a lopás bűn­tet­tén kívül - kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se bűn­tet­té­vel is vádol. A fia­tal­ko­rú két­szer egy fel­nőtt nővel, egy eset­ben pedig szin­tén egy fia­tal­ko­rú­val lopott.

Az elkö­ve­tők a par­fü­mö­ket tás­ká­ba rejt­ve vit­ték ki az üzle­tek­ből, a par­fü­mök egy része áru­vé­del­mi esz­köz­zel volt ellát­va. Az egyik buda­pes­ti üzlet­ben az elkö­ve­tők alu­fó­li­á­val kibé­lelt, az áru­vé­del­mi esz­köz hatás­ta­la­ní­tá­sa cél­já­ból átala­kí­tott tás­ká­ba pakol­tak par­fü­möt, ezt a tás­kát a nyo­mo­zó ható­ság lefoglalta.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re, és maga­tar­tá­si sza­bály­ként az isko­lai tanul­má­nyok foly­ta­tá­sá­nak elő­írá­sá­ra tett indít­ványt. A nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, míg a másik fia­tal­ko­rú­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fiá­val együtt lopó anyá­val szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel, vala­mint eltil­tá­sát bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a vád­lot­tak fizes­sék meg a sér­tett kárát.