Főoldal » Hírek » Parkolási vitából verekedés - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik az utcán verekedtek. 

A vád­irat sze­rint két nő és egy férfi 2021. augusz­tus 23-án a toko­di utcá­ban par­ko­lá­si nézet­el­té­rés miatt vitáz­tak egy­más­sal. A vita tett­le­ges­sé­gig fajult, az egyik nő a fér­fit két­szer ököl­lel meg­ütöt­te az arcán. A férfi elő­ször véde­ke­zés­ként ellök­te magá­tól a nőt, eköz­ben a férfi fele­sé­ge a hajá­nál fogva pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni az ököl­lel ütő nőt, aki ennek hatá­sá­ra elfor­dult és ellé­pett a fér­fi­tól. Ekkor a férfi a nő után lépett és több alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te. A meg­ütött nő is ököl­lel ütött több­ször meg­ütöt­te a férfit.

A vere­ke­dő embe­re­ket három másik szem­ta­nú válasz­tot­ta szét. Ezt köve­tő­en a férfi egy sze­mély­gép­ko­csi jobb olda­li vissza­pil­lan­tó tük­rét meg­rúg­ta, az letö­rött, ezzel 42.000 forint kárt okozott.

A fér­fi­nak az őt ért ököl­ütés miatt nyolc napon belül gyó­gyu­ló arc­tá­ji zúzó­dá­sa keletkezett. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elkö­ve­tők­kel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a fér­fit a ron­gá­lás­sal oko­zott kár megtérítésére.