Főoldal » Hírek » Parkoló autókból vágták ki a katalizátorokat - FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lot­tak Buda­pes­ten és Velen­cén több mint 10 par­ko­ló autó­ból vág­ták ki a kata­li­zá­tort egy orr­fű­résszel. Az egyik vád­lott egy bicik­lit is ello­pott, amit álné­ven akart érté­ke­sí­te­ni, de az álve­vő­je egy rend­őr volt; ekkor fog­ták el őket.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - egy 22 éves és egy 23 éves férfi - 2020 nya­rán­meg­ál­la­pod­tak abban, hogy úgy jut­nak rend­sze­re­sen pénz­hez, és így a meg­él­he­té­sü­ket abból biz­to­sít­ják, hogy par­ko­ló gép­ko­csik kata­li­zá­to­rát levág­ják, majd azo­kat tovább érté­ke­sí­tik. A kata­li­zá­to­rok levá­gá­sá­hoz hasz­nált orr­fű­részt Zala­eger­sze­gen vásá­rol­ták meg.

A vád­lot­tak mód­sze­re ezután az volt, hogy a késő esti, illet­ve haj­na­li órák­ban gép­ko­csi­val men­tek a hely­szín­re, eme­lő­vel meg­emel­ték a kisze­melt autót, majd az orr­fű­résszel kivág­ták a kata­li­zá­tort a kipu­fo­gó rend­szer cső­ve­ze­té­ké­ből. Jel­lem­ző­en a XI. kerü­let­ben követ­ték el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, de emel­lett Velen­cén, a IX. kerü­let­ben, és XXII. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ban álló autók­ból is tulaj­do­ní­tot­tak el igy módon katalizátort.

A vád­lot­tak ezzel a mód­szer­rel 12 sér­tett­nek, össze­sen csak­nem fél mil­lió forint kárt okoztak.

A 23 éves férfi ezután a XI. kerü­let­ben egy kerék­párt is eltu­laj­do­ní­tott úgy, hogy a zár­ját levág­ta, majd azt álné­ven akar­ta elad­ni, azon­ban a bicik­li­re jelent­ke­ző ,, vevő” az intéz­ke­dő rend­őrök egyi­ke volt, így a vád­lot­tat, majd tár­sát is elfogták.

A vád sze­rint továb­bá 2020 júli­u­sá­ban egy az ügy­ben szin­tén vád­lott 20 éves nő a XI. kerü­let­ben jogo­su­lat­la­nul par­kolt az autó­já­val egy moz­gás­sé­rül­tek szá­má­ra kiala­kí­tott par­ko­ló­he­lyen, ezért a közterület-felügyelőkkerékbilincset sze­rel­tek fel a gép­ko­csi­já­ra. A nő kéré­sé­re az ügy 22 éves vád­lott­ja a kerék­bi­lin­cset egy flex segít­sé­gé­vel levág­ta. Miu­tán a közterület-felügyelet ezt ész­lel­te, és újabb kerék­bi­lin­cset helye­zett fel a nő autó­já­ra, akkor a nő ismé­telt fel­ké­ré­sé­re a vád­lott ezt a kerék­bi­lin­cset is levág­ta a gép­ko­csi­ról, ezzel a kerü­le­ti közterület-felügyeletnek össze­sen több mint 200.000 forint kárt okozva.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben több rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

A kerü­le­ti ügyész­ség a két, már bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint közügyektől-, illet­ve jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban, míg a vád­lott nő vonat­ko­zá­sá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A két férfi jelen­leg is bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

Az üggyel kap­cso­lat­ban a rend­őr­ség által kiadott koráb­bi köz­le­mény és fotók az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tők: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/az-ujbudai-rendorok-befejeztek-a