Főoldal » Hírek » Patikában lopott pénztárcát- tevékeny megbánás miatt megszüntetés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a lopás vét­sé­ge miatt indult eljá­rást tevé­keny meg­bá­nás miatt meg­szün­tet­te azzal a fér­fi­val szem­ben, aki gyógy­szer­tár­ban lopott el egy pénz­tár­cát, ame­lyet a benne lévő ira­tok­kal és pénz­tár­cá­val, a csekk­jei lopott pénz­ből kifi­ze­té­sét köve­tő­en a pos­tán leadott.

A hatá­ro­zat­ban írt tény­ál­lás sze­rint a sér­tett 2020. szep­tem­ber 3-án, egy doro­gi pati­ká­ban vál­tot­ta ki a gyógy­sze­re­it, ami­kor a pénz­tár­cá­ját a pult­ra helyez­te. A sér­tett arrébb húzó­dott, hogy a mögöt­te vára­ko­zó fér­fit ki tud­ják szol­gál­ni. A sér­tett a kifi­ze­tett gyógy­sze­re­it a tás­ká­já­ba tette, és ész­lel­te, hogy a pénz­tár­cá­ja eltűnt a pult­ról. A férfi a pénz­tár­cát magá­hoz vette, a pati­ká­ból távo­zott, haza­ment, ahol a pénz­tár­cá­ból a 30.000 forint kész­pénzt kivette.

A férfi a pos­ta­hi­va­tal­ban a pénz­ből a csekk­jei ellen­ér­té­két kifi­zet­te, majd a pénz­tár­cát a benne lévő sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal, lak­cím­kár­tyá­val, taj kár­tyá­val adó­kár­tyá­val, és bank­kár­tyá­val együtt a pos­tán leadta.

 Az  ügyész­ség az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta, amely­ben az elkö­ve­tő a sér­tett­nek 50.000 forint jóvá­té­telt fizetett.

A bün­te­tő­jo­gi ren­del­ke­zé­sek sze­rint nem bün­tet­he­tő, aki a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott vét­ség vagy három­évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő bűn­tett elkö­ve­té­sét a vád­eme­lé­sig beis­mer­te, és köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben - vagy azt meg­elő­ző­en, de a köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben szü­le­tett meg­ál­la­po­dás­ban jóvá­hagy­va - a sér­tett által elfo­ga­dott módon és mér­ték­ben a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met jóvátette.

Az elkö­ve­tő a bűn­cse­lek­ménnyel a sér­tett­nek oko­zott sérel­met jóvá­tet­te, ezért az ügyész­ség az eljá­rást megszüntette.