Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Rendszeresen verte élettársát - vádat emeltek ellene - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­re­sen úgy bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, hogy mind­annyi­szor sérü­lést is oko­zott neki.

A férfi 2019-ben három­szor bán­tal­maz­ta élet­tár­sát úgy, hogy mind­há­rom alka­lom­mal ittas volt és sérü­lést oko­zott neki. Elő­ször 2019. augusz­tus 22-én, haj­na­li 5 óra körül, a tata­bá­nyai laká­suk­ban a sér­tett nőt a pecsét­gyű­rűs kezét ököl­be szo­rít­va ütle­gel­te. A nő az üté­sek­től meg­tán­to­ro­dott, köz­ben a férfi bele­lök­te őt a für­dő­kád­ba, ahol tovább bán­tal­maz­ta. A sér­tett­nek bor­da­tö­ré­se, bal fülén vér­gyü­lem, és szá­mos zúzó­dá­sa keletkezett.

A férfi 2019. szep­tem­ber 08-án, 7 óra körül, a tata­bá­nyai ott­ho­nuk lép­cső­há­zá­ban ugyan­csak ököl­lel ütöt­te meg több­ször élet­tár­sát, aki­nek emi­att bal fülén újabb sérü­lé­sek kelet­kez­tek, ez a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés okozására.

A har­ma­dik alka­lom­mal a férfi 2019. szep­tem­ber 15-én, 8 óra körül, ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet a  bal fülén, emi­att duz­za­na­ta kelet­ke­zett, ez a bán­tal­ma­zás is alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lés okozására.

A férfi bün­te­tett elő­éle­tű, a bíró­ság 2013-ban minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt tíz év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, amely­ből fel­té­te­les ked­vez­ménnyel 2018-ban szabadult.

A testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.