Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Példamutató büntetés kiszabását kezdeményezi az ügyészség az élettársa lányát leszúró 88 éves férfival szemben - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A fér­fit a bíró­ság 10 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bást indítványozta. 

A Pest Megyei Főügyész­ség 2021 novem­be­ré­ben ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a jelen­leg 88 élet­évé­ben járó férfi ellen.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék 2022. feb­ru­ár 1. nap­ján meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­lott bűnös­sé­gét ember­ölés bűn­tet­té­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, és vele szem­ben 10 év bör­tön­bün­te­tést, és 10 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki azzal, hogy bün­te­té­se 2/3 részé­nek kitöl­té­sét köve­tő napon fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsátható.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tő élet­tár­sá­val Fóton lakott. 2021. janu­ár 8. nap­ján az élet­tár­sa lányá­val szó­vál­tás­ba keve­re­dett, mert azt fel­té­te­lez­te róla, hogy bank­szám­lá­já­ról pénzt tulaj­do­ní­tott el. Ennek során egy 14 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel több­ször meg­szúr­ta a sér­tet­tet, aki erő­sen vér­ző­en a lakás­ból az utcá­ra mene­kült és ott össze­esett. A férfi a véde­ke­zés­re kép­te­len­né vált sér­tet­tet még három­szor mell­ka­son szúr­ta, majd egy tég­lá­val ütle­gel­te a fejét. A vád­lot­tat a továb­bi táma­dó maga­tar­tá­sá­ban az utcán járó­ke­lők fékez­ték meg.

A sér­tett az sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elhunyt.

Az íté­let ellen az ügyész a sér­tet­tel szem­ben a kímé­let­le­nül, erköl­csi fékek­től men­te­sen, kitar­tó szán­dék­kal fel­lé­pő fér­fi­val szem­ben - a 10 éves közép­mér­té­ket meg­ha­la­dó - súlyo­sabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ért jelen­tett be fel­leb­be­zést, ame­lyet a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenntartott.

A vád­lott a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sét tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban várja.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/elettarsa-lanyat-szurta-le-az-idos-elkoveto-a-pest-megyei-fougyeszseg-letartoztatasi-inditvanya-helyszini-fotokkal/

https://ugyeszseg.hu/87178-2/