Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Példás büntetéssel sújtották a pedofil visszaesőt – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a 25 év fegy­ház­bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal fér­fi­val szem­ben, aki gyer­mek­por­nog­ráf képe­ket készí­tett és sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el gye­re­kek ellen.

Az íté­let sze­rint a ter­helt 2019. év során egy Csong­rád megyei tele­pü­lé­sen a fel­ügye­le­té­re bízott 8 és 9 éves sér­tet­tek­ről nemi­sé­gük ken­dő­zet­len fel­tá­rá­sá­val por­nog­ráf fény­kép és videó fel­vé­te­le­ket készí­tett, illet­ve a gyer­me­ke­ket „sze­xu­á­lis játék­ban” való köz­re­mű­kö­dés­re kényszerítette.

A férfi buda­pes­ti laká­sán nagy­szá­mú, 18. élet­évet be nem töl­tött sze­mély­ről készült, a nemi vágy fel­kel­tés­re szol­gá­ló fel­vé­telt fog­lalt le a nyo­mo­zó ható­ság, ame­lyek közül az elkö­ve­tő töb­bet koráb­ban az inter­ne­ten keresz­tül isme­rő­sé­hez továbbított.

Az elkö­ve­tőt koráb­ban hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt már jog­erő­sen 16 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­ta a bíróság.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a külö­nös vissza­eső fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt 25 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A bíró­ság vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kerül­ne kapcsolatba. 

Az első­fo­kú íté­let ellen a ter­helt és védő­je fel­men­té­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz továb­bí­tott indít­vá­nyá­val az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát kezdeményezte.

A ter­helt koráb­bi bün­te­tő­ügyé­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölt­ve várja az eljá­rás befejezését.