Főoldal » Archív » Pénzéért bántalmazta az idős nőt a belvárosban

Egy 40 éves kapos­vá­ri nő 2014. janu­ár 25-én kora dél­után a kapos­vá­ri Fő utcán itta­san a 76 éves sér­tett elé lépett, és a beteg kis­fia szá­má­ra pénzt köve­telt. Mivel a sér­tett nem adott pénzt a nőnek, az meg­ra­gad­ta a kabát­ját és  a vál­lá­nál fogva vissza­rán­tot­ta, ököl­lel a hátán és jobb vál­lán három-négy ízben meg­ütöt­te, miköz­ben több­ször fel­szó­lí­tot­ta, hogy adjon neki pénzt. A nő meg­kí­sé­rel­te a sér­tett­nél lévő 1.500,-Ft-ot elven­ni. Egy arra járó férfi meg­pró­bált segí­te­ni az idős hölgy­nek, azon­ban a bán­tal­ma­zó még így is két­szer meg­ütöt­te a sér­tet­tet, majd elme­ne­kült. A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szemben.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -pén­zé­ért bán­tal­maz­ta az idős nőt a belvárosban