Főoldal » Hírek » Pénzének feltételezett elvétele miatt akarta ismerősét megölni egy férfi – a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye-videóval

A Fejér Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen, 2020. feb­ru­ár 29-én pén­zé­nek állí­tó­la­gos elvé­te­le miatt meg­szúr­ta az ismerősét.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a vád­lott és női isme­rő­se rég­óta bará­ti kap­cso­lat­ban áll­tak egy­más­sal. A sér­tett 2020. feb­ru­ár 28-án a ter­helt házá­ban tar­tóz­ko­dott, majd más­nap a vád­lott kér­dő­re vonta őt, mivel állí­tá­sa sze­rint a nő az előző napi talál­ko­zá­suk­kor 8.000 forint kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el tőle. A vád­lott haza­tért ott­ho­ná­ba, magá­hoz vett egy 13 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést és azzal az isme­rő­sé­hez indult. A sér­tett­hez érve őt állí­tó­la­gos tette miatt fele­lős­ség­re vonta, majd két­szer meg­szúr­ta a mell­ka­sán. A nő a szú­rá­sok után elfu­tott a hely­szín­ről, mene­kü­lés köz­ben az erő­sen vérző sérü­lé­sei miatt több­ször elesett, majd az egyik park­ban össze­esett és segít­sé­gért kiál­tott. A közel­ben tar­tóz­ko­dó két férfi a kia­bá­lás­ra fel­fi­gyelt és tele­fo­non érte­sí­tet­ték a mentőszolgálatot.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, az egyik szú­rás a mell­ka­sát megnyitotta.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, vala­mint a bűn­ügyi fel­ügye­let és a sér­tet­től való távol­tar­tás fenn­tar­tá­sát indítványozta.

 A rend­őr­ség vide­ó­fel­vé­telt tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/beismerte-a-rendoroknek-hogy-leszurta