Főoldal » Hírek » Pénzhamisításban is utazott a korábban autós ámokfutás miatt megvádolt férfi – Videóval – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 38 éves bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki össze­sen hét alka­lom­mal fize­tett, ille­tő­leg kísé­relt meg fizet­ni az álta­la hami­sí­tott bank­je­gyek­kel.

A vád­lott 2020 szep­tem­be­re előtt meg­szer­zett több, „MINTA” fel­irat­tal ellá­tott bank­jegy máso­la­tot, ami­ket ott­ho­ná­ban játék cél­já­ból tar­tott. A vád­lott később – az ezer, ille­tő­leg öt-, tíz és húsz­ezer forin­tos cím­le­tű - máso­la­tok­ról a minta fel­ira­tot eltá­vo­lí­tot­ta, majd azok­ról 102 db jó minő­sé­gű, a való­di bank­je­gyek­re meg­té­vesz­tő­en hason­lí­tó máso­la­tot készí­tett, és elha­tá­roz­ta, hogy azok­kal meg­kí­sé­rel a for­ga­lom­ban fizet­ni.

A vád­lott elő­ször 1.100 forint érté­kű gyü­möl­csöt pró­bált meg­vá­sá­rol­ni egy hamis húsz­ezer forin­tos bank­jeggyel, azon­ban ami­kor az eladó ész­lel­te a bank­jegy hamis­sá­gát, a vád­lott való­di pénz­zel fize­tett. A férfi a követ­ke­ző alka­lom­mal sem járt siker­rel, később azon­ban az egyik kapos­vá­ri pék­ség­ben már elfo­gad­tak egy tíz­ezer forin­tos hamis bank­je­gyet.

A vád­lott ezután még három alka­lom­mal fize­tett hamis bank­jeggyel, így össze­sen 35.000 forint­nak meg­fe­le­lő hamis pénzt hozott for­ga­lom­ba, amíg 2020. októ­ber ele­jén elfog­ták. Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra ekkor a bíró­ság elren­del­te a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, azon­ban a férfi ellen a kény­szer­in­téz­ke­dés ideje alatt újabb fel­je­len­tés érke­zett a nyo­mo­zó ható­ság­hoz, mert szán­dé­kos ron­gá­lást köve­tett el a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a for­ga­lom­ba hozott hamis pénz­összeg­nek meg­fe­le­lő vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt.

A vád­lot­tal szem­ben tör­tént koráb­bi vád­eme­lés­sel kap­cso­la­tos saj­tó­köz­le­mény a követ­ke­ző lin­ken olvas­ha­tó: http://ugyeszseg.hu/autos-amokfutast-rendezett-kaposvar-belvarosaban-videoval-fotokkal-terkeppel-a-somogy-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye-a-fotok-hamarosan-frissuknek/

A vád­lott hamis pénz­zel tör­té­nő fize­té­sét az egyik üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te.