Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Pénzhamisító pár elleni vádemelés – fotókkal- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az élet­tár­sak a hami­sí­tott pénz­zel gyors­ét­te­rem­ben és hasz­ná­la­ti tár­gya­kért fizet­tek. A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek elle­ni fel­lé­pés­re spe­ci­a­li­zá­ló­dott rész­le­ge letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést indít­vá­nyoz velük szem­ben vádiratában.

A vád­irat sze­rint egy 26 éves nő és egy 28 éves férfi, akik élet­tár­sak vol­tak, 2019-ben pénzt, euró és forint bank­je­gye­ket hami­sí­tot­tak egy nyom­ta­tó­val. A pár 2019 decem­be­ré­ben több eset­ben gyors­ét­te­rem­ben fize­tett a hamis pénz­zel, illet­ve inter­ne­ten meg­ren­delt tele­fon, hang­fal és táska árát ren­dez­ték a bank­je­gyek­kel. A férfi egy X. kerü­le­ti ben­zin­kú­ton is vásá­rolt a hamis pénz­zel, a töl­tő­ál­lo­más azon­ban gya­nút fogott és fel­je­len­tést tett. A Buda­pes­ti X. kerü­le­ti nyo­mo­zók azo­no­sí­tot­ták, elfog­ták és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a párt.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gaz­da­sá­gi Bűn­ügyek Rész­le­ge a két ter­helt­tel szem­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint pénz­bün­te­tést indítványoz.

A pár jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

Az ügy­ben a Rend­őr­ség által készí­tett fény­ké­pek itt érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kozos-program-volt-a-penznyomtatas#1