Főoldal » Hírek » Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te, közokirat-hamisítás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot két szlo­vák állam­pol­gár­ral szem­ben, egyi­kük hamis sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal nyi­tott bank­szám­lát, a másik elkö­ve­tő csa­lás­ból szár­ma­zó és szám­lá­ra érke­zett pénzt vette fel.

A NAV Pénz­mo­sás és Ter­ro­riz­mus­fi­nan­szí­ro­zás Elle­ni Iroda fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben benyúj­tott vád­irat sze­rint a férfi vád­lott egy hami­sí­tott szlo­vák sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal, magát az iga­zol­vány­ban fel­tün­te­tett sze­mély­nek adta ki és 2018. ápri­lis 12-én ily módon bankszámla-szerződést kötött egy esz­ter­go­mi bank­fi­ók­ban. Isme­ret­len sze­mély 2018. május 2-át meg­elő­ző­en egy cseh gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got meg­té­vesz­tett, azt állí­tot­ta valót­la­nul, hogy az álta­la kép­vi­selt olasz cég szám­la­szá­ma meg­vál­to­zott. Az isme­ret­len sze­mély e-mail üze­net­ben az esz­ter­go­mi bank­fi­ók­ban nyi­tott bank­szám­lát adta meg a cseh cég­nek, és azt kérte, hogy egy meg­ha­tá­ro­zott áru­szál­lí­tás ellen­ér­té­két az álta­la meg­je­lölt új szám­la­szám­ra utal­ják.

A cseh cég  2018. május 2-án 11.897 eurót (3.646.706,- forint) utalt el egy bró­ker­cé­gen keresz­tül az esz­ter­go­mi bank­szám­lá­ra abban a téves fel­te­vés­ben, hogy az az olasz cég bank­szám­lá­ja.

Ezután a férfi vád­lott az esz­ter­go­mi bank­szám­lá­hoz tar­to­zó bank­kár­tyát átad­ta bűn­tár­sá­nak, a nőnek, aki 2018. május 2-án és 3-án több rész­let­ben, össze­sen 1.000.000,- forin­tot vett fel a szám­lá­ról ATM-en keresz­tül Esz­ter­gom­ban.

A bank­szám­lá­ra utalt és kész­pénz­ben fel nem vett továb­bi össze­get a Komárom-Esztergom Megyei Főka­pi­tány­ság lefog­lal­ta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy mind­két elkö­ve­tő­vel szem­ben az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést és pénz­bün­te­tést, vala­mint a nővel szem­ben 1.000.000,-Ft. vagyon­el­kob­zást szab­jon ki.