Főoldal » Hírek » Pénzmosás családi vállalkozásban – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás és csa­lás miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy bűn­szer­ve­zet tag­jai ellen. 

A vád­irat sze­rint a 38 éves nigé­ri­ai férfi és a 43 éves nő házas­tár­sak. 2021-ben csat­la­koz­tak egy Afri­ká­ból irá­nyí­tott bűn­szer­ve­zet­hez, mely­nek tag­jai azzal a mód­szer­rel követ­tek el csa­lá­so­kat, hogy inter­ne­ten keresz­tül fel­vet­ték a sér­tet­tek­kel a kap­cso­la­tot, akik­nek bizal­má­ba fér­kőz­tek –több­ször sze­rel­mi, illet­ve pár­kap­cso­lat ígéretével-,  majd őket valót­lan állí­tá­sok­kal rábír­ták arra, hogy a meg­adott bank­szám­lák­ra külön­bö­ző össze­ge­ket utal­ja­nak. A bank­szám­lá­kat kife­je­zet­ten erre a tevé­keny­ség­re fel­kért sze­mé­lyek­kel nyit­tat­ták, akik a szám­lá­ra érke­zett pénzt uta­sí­tás­ra, ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben fel­vet­ték, majd eljut­tat­ták a csalóknak.

A házas­pár a bűn­szer­ve­zet többi tag­já­val inter­ne­tes alkal­ma­zá­so­kon keresz­tül tar­tot­ta a kap­cso­la­tot és azt vál­lal­ták, hogy juta­lé­kért beszer­vez­nek máso­kat bank­szám­lák nyi­tá­sá­ra. Kife­je­zet­ten erre kér­ték fel a Buda­pes­ten haj­lék­ta­lan­ként élő har­ma­dik vád­lott nőt, aki 2021-ben három pénz­in­té­zet­nél is szám­lát nyi­tott, és meg­ad­ta a házas­pár szá­má­ra nem­zet­kö­zi pénz­kül­de­mény foga­dá­sá­hoz sze­mé­lyes ada­ta­it is.

 A házas­pár a bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­tól kapott érte­sí­tést, ha a bank­szám­lák­ra pénz érke­zett. A har­ma­dik vád­lott a bank­ban fel­vett pénzt min­den eset­ben a házas­pár női tag­já­nak adta át, aki ezért alkal­man­ként 5.000 forin­tot fizetett.

A házas­pár 2021 júli­u­sá­ban inter­ne­ten keresz­tül kap­cso­lat­ba lépett egy nővel, aki­nek bizal­má­ba fér­kőz­tek. Az egyik inter­ne­tes beszél­ge­tés alkal­má­val a sér­tett­nek valót­la­nul azt állí­tot­ták, hogy nagy érté­kű cso­ma­got küld­tek neki, amit csak úgy tud átven­ni, ha a beho­za­ta­li vámot – több mint 350.000 forin­tot– meg­fi­ze­ti. A sér­tett a meg­je­lölt össze­get a meg­té­vesz­tés hatá­sá­ra a har­ma­dik vád­lott egyik bank­szám­lá­já­ra utalta.

A vád­lot­tak 18 sér­tet­től kicsalt több mint 20.000.000 forint bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénz elide­ge­ní­té­sé­ben működ­tek közre 2021-ben. Mind­há­rom vád­lot­tat jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel, a házas­párt továb­bá csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja a Pécsi Járá­si Ügyészség.

A pénz­mo­sás bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig, a csa­lás bün­te­té­si téte­le két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Mivel a házas­pár a bűn­cse­lek­mé­nye­ket bűn­szer­ve­zet­ben követ­te el, a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra velük szem­ben a két­sze­re­sé­re emelkedik.