Főoldal » Archív » Pénzmosás miatt került rács mögé a 64 éves dunaharaszti nő

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 64 éves, duna­ha­rasz­ti nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki az álta­la nyi­tott bank­szám­lán csa­lás­ból szár­ma­zó pén­ze­ket foga­dott.

A gyanú sze­rint 2019. júni­us 6-án egy tari szék­he­lyű Kft. társ­tu­laj­do­no­sát magát az egyik üzle­ti part­ne­ré­nek kiad­va álné­ven bemu­tat­ko­zó férfi tele­fo­non azzal keres­te meg, hogy az álta­la kép­vi­selt cég bank­szám­la­szá­ma meg­vál­to­zott, ezért az ese­dé­kes uta­lá­su­kat ne a meg­szo­kott, hanem az álta­la email­ben meg­adott szám­la­szám­ra tel­je­sít­sék.

A Kft. meg­té­vesz­tett veze­tő­je a kért uta­lá­so­kat vég­re­haj­tot­ta, össze­sen több mint 74 000 000 forin­tot utalt a csaló által meg­je­lölt bank­szám­lá­ra.

Ebből az összeg­ből a Kft. nevé­ben egy isme­ret­len sze­mély 20 200 000 forin­tot utalt a gya­nú­sí­tott által kép­vi­selt gaz­da­sá­gi tár­sa­ság bank­szám­lá­já­ra, melyet egy férfi vett fel több rész­let­ben, a nő által neki átadott bank­kár­tyák­kal.

A férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság már koráb­ban elren­del­te, most pedig a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, meg­ál­la­pí­tot­ta a nővel szem­ben a külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek gya­nú­ját, és – a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – egy hónap­ra elren­del­te az ő letar­tóz­ta­tá­sát is.

A bíró­ság vég­zé­se ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be, a fel­leb­be­zés­nek azon­ban nincs halasz­tó hatá­lya, így a bíró­ság dön­té­se azon­nal vég­re­hajt­ha­tó­vá vált.