Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Pénzre volt szüksége, ezért ölt a szolnoki férfi

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2013. május 27-én a reg­ge­li órák­ban több lövés­sel meg­öl­te isme­rő­sét annak szol­no­ki házá­ban. A férfi - aki­nek tete­mes adós­sá­ga volt - autó­vá­sár­lás ürü­gyé­vel keres­te fel a csa­lá­dot. Ami­kor a gya­nút­lan sér­tet­tek been­ged­ték, az eladá­si fel­té­te­lek meg­be­szé­lé­se helyett fegy­vert rán­tott és pénzt, vala­mint éksze­re­ket köve­telt. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tet­tek közel 1 mil­lió forint érté­kű valu­tát és 400.000 forint­nyi ékszert adtak át a fér­fi­nak, aki ezt keve­sell­te, továb­bi pénzt köve­telt. Az ekkor­ra már meg­kö­tö­zött férj ellen­sze­gül­ni pró­bált, ezt kihasz­nál­va a fele­ség a föld­szin­tes ház abla­kán kiug­rott az utcá­ra azért, hogy segít­sé­get hív­jon. A tet­tes ekkor köz­vet­len közel­ről négy lövést adott le a férj­re, aki rövid időn belül meg­halt. Az elkö­ve­tő ugyan­csak az abla­kon távoz­va a nő után futott, hogy őt is meg­öl­je, de az asszony­nak sike­rült egy köze­li hiva­tal­ba mene­kül­nie és a rend­őr­sé­get értesítenie.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.05.19.