Főoldal » Hírek » Pénzt ajánlott az országgyűlési képviselőjelölt visszalépéséért

A válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú átira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la álla­pít­sa meg az első fokon fel­men­tett vád­lott bűnösségét.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a 2018-as ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő válasz­tás kam­pány idő­sza­ká­ban, Bács-Kiskun megyé­ben kép­vi­se­lő­je­lölt­ként a vissza­lé­pé­se érde­ké­ben anya­gi jut­ta­tá­sért – a kam­pány­költ­sé­ge­i­nek kifi­ze­té­sét kilá­tás­ba helyez­ve – egy másik párt szí­ne­i­ben indu­ló képviselőjelölt-társát akar­ta befo­lyá­sol­ni. A kép­vi­se­lő­je­lölt az aján­lat­tól elzárkózott.

Az ügy­ben első fokon eljá­ró Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a vád­lot­tat fel­men­tet­te, mert úgy ítél­te meg, hogy a bűn­cse­lek­mény csak akkor álla­pít­ha­tó meg, ha a befo­lyá­so­lá­si maga­tar­tást a sza­va­zó irá­nyá­ban fej­tik ki, a kép­vi­se­lő­je­lölt tekin­te­té­ben az nem való­sít meg bűncselekményt.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség jelen­tett be fel­leb­be­zést a vád­lott bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa és vele szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lá­hoz cím­zett átira­tá­ban a fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. Az ügyész­sé­gi állás­pont sze­rint ugyan­is a válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tet­tet követ el az is, aki anya­gi jut­ta­tás­sal a válasz­tá­son indu­ló kép­vi­se­lő­je­löl­tet törek­szik befo­lyá­sol­ni annak vissza­lé­pé­se érdekében.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.