Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Pénzt és ékszereket, de fogfehérítőt is vitt a betörő – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott egy betö­rő ellen, aki 2 hónap lefor­gá­sa alatt több ingat­lant is kifosz­tott Budapesten.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 57 éves férfi 2022 októ­be­ré­ben és novem­be­ré­ben kilenc, túl­nyo­mó­részt XVI. kerü­le­ti – emel­lett egy IX. és egy XIV. kerü­le­ti – lakás­ba és házba betört vagy meg­pró­bált betör­ni. A vád­lott kész­pénzt, éksze­re­ket, mobil­te­le­font, sport­ci­pőt is zsák­má­nyolt, de volt, hogy fog­fe­hé­rí­tő kész­le­tet vitt el. Az egyik hely­ről ello­pott, sérült arany nyak­lán­cot a férfi oda­ad­ta az akko­ri élet­tár­sá­nak, az ügy másik vád­lott­já­nak. A nő az ékszert – tudva, hogy az lopott – egy XI. kerü­le­ti üzlet­be bead­ta javí­tás­ra, majd miu­tán tár­sát a rend­őr­ség elfog­ta, elzá­lo­go­sí­tot­ta a nyakláncot.

Az ügy­ben 10 sér­tett szen­ve­dett össze­sen 2 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó lopá­si és ron­gá­lá­si kárt.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopá­sok bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel, vala­mint azok kísér­le­té­vel, a nőt – az orgaz­dai maga­tar­tá­sa miatt – pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés, a nővel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fény­ké­pe­ket a rend­őr­ség az elkö­ve­té­si helye­ken készí­tet­te, azo­kon fel­tört zár, befe­szí­tett ajtó, betört ablak és csa­var­kulcs is látható.