Főoldal » Archív » Pénzt kért vallomásáért egy szentesi csaló

A vád sze­rint egy férfi ked­ve­ző bíró­sá­gi tanú­val­lo­mást ígért vál­lal­ko­zó isme­rő­sé­nek 600.000. forin­tért cse­ré­be a Csong­rád megyei Csany­te­le­ken. Való­já­ban a vál­lal­ko­zó mun­ka­ügyi peré­ben nem idéz­te a bíró­ság a vádlottat.

A Csong­rá­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta a csaló fér­fit. A nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a Csong­rá­di Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközlemény-szentesi csaló