Főoldal » Hírek » Pénzt követelt apjától és az autóját is megrongálta - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves fér­fi­vel szem­ben, aki pénzt köve­telt apjá­tól, aki­nek később az autó­ja szél­vé­dő­jét is meg­ron­gál­ta.

A vád­lott egy isme­rő­sé­vel 2020. októ­ber 14-én a reg­ge­li órák­ban az édes­ap­ja házá­hoz ment, ahol az apa fel­újí­tá­si mun­ká­la­to­kat vég­zett két másik személlyel.

A vád­lot­tal érke­ző férfi bement a házba, és tar­to­zá­sá­nak kifi­ze­té­sét köve­tel­te a ház­tu­laj­do­nos­tól. Miu­tán a vád­lott is bement, ő is szó­vál­tás­ba keve­re­dett a saját édes­ap­já­val, majd trá­gár kife­je­zé­sek­kel, fenye­ge­tőz­ve ő is köve­tel­ni kez­dett tőle kez­det­ben 200.000, majd a vita hevé­ben már 400.000 forin­tot. Azzal fenye­get­te meg, hogy ha az apja nem fize­ti ki a neki járó pénzt, össze­tö­ri az autó­ját, fel­rob­bant­ja a házat, meg­öli őt.

Az apa azt mond­ta, hogy nem tar­to­zik nekik és elküld­te fiát, aki autó­já­val elhaj­tott ugyan, de nem sok­kal később vissza­tért és az apja autó­ja mel­lett egy követ vett fel a föld­ről, és kilá­tás­ba helyez­te, hogy meg­ron­gál­ja vele a kocsi­ját, ha nem fize­ti meg a tartozását.

Mivel a házi­gaz­da tovább­ra is azt felel­te, hogy nem tar­to­zik neki, a fia a sér­tett autó­já­nak hátsó szél­vé­dő­jé­be vágta a kezé­ben lévő követ.

A ron­gá­lás követ­kez­té­ben az autó­ban 45.000 forint kár keletkezett.

Az ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szem­ben, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a Pász­tói Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben ítél­je őt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, a pró­ba­idő alatt pedig a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is ren­del­je el.

A bün­te­tő­vég­zés­ről köz­ér­he­tő­en: https://ugyeszseg.hu/10-mp-1-jogi-ismeret-buntetovegzes/