Főoldal » Hírek » Pénzzel akart szabadulni a közérdekű munka alól egy férfi – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal a 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki a kije­lölt veszp­ré­mi mun­ka­he­lyén pénz­zel akar­ta meg­vál­ta­ni a még ledol­go­zan­dó köz­ér­de­kű munka bün­te­té­sét 2023 januárjában. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tőt egy koráb­bi bün­te­tő­ügyé­ben a bíró­ság köz­ér­de­kű mun­ká­ra  ítél­te, mely­nek nagyobb részét tel­je­sí­tet­te. Miu­tán 2020 feb­ru­ár­já­ban egy sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét foga­nat­ba vet­ték, sza­ba­du­lá­sa után pedig nem volt a szá­má­ra kije­löl­he­tő mun­ka­hely, még továb­bi 88 órát kel­lett volna ledolgoznia.

A kor­mány­hi­va­tal 2022 júli­u­sá­ban jelölt ki szá­má­ra új mun­ka­he­lyet Veszp­rém­ben, a helyi köz­szol­gál­ta­tá­so­kat biz­to­sí­tó cég­nél köz­tisz­ta­sá­gi mun­ka­társ mun­ka­kör­ben. A férfi azon­ban a mun­kát sem vette fel a kije­lölt idő­ben, majd a rend­szer­te­len mun­ka­vég­zé­sét orvo­si iga­zo­lá­sok­kal men­tet­te ki, ami oda veze­tett, hogy 2022. decem­ber köze­pén még min­dig 53 óra hát­ra­lé­ka maradt.

A vád­lott a fenn­ma­radt bün­te­tést sze­ret­te volna lerö­vi­dí­te­ni, ezért 2023. janu­ár köze­pén fel­hív­ta a mun­ka­órá­i­nak leiga­zo­lá­sá­ra jogo­sult műve­ze­tőt, hogy meg­tud­ja, mennyi pén­zért lenne haj­lan­dó valót­la­nul iga­zol­ni a köz­ér­de­kű munka bün­te­té­sé­nek egy részét. Miu­tán a műve­ze­tő elha­tá­ro­ló­dott a férfi kéré­sé­től, az elkö­ve­tő még szí­ves­sé­gi ala­pon is pró­bál­ta rábír­ni a fér­fit vissza­me­nő­le­ges iga­zo­lás kiál­lí­tá­sá­ra, illet­ve a jövő­ben a valós­hoz képest több mun­ka­óra feltüntetésére.

Ered­mény­te­len pró­bál­ko­zá­sát köve­tő­en a cég meg­szün­tet­te a vád­lott fog­lal­koz­ta­tá­sát és az irat­anya­gát vissza­küld­te a kormányhivatalnak.

Az ügyész­ség a vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nek azzal, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­té­re a bíró­ság a bör­tön­bün­te­té­sé­nek tar­ta­mát 2 év 6 hónap­ban, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás hosszát pedig 3 évben álla­pít­sa meg.