Főoldal » Archív » Percek alatt elfogták a nyugdíjas trafikrablót - vádemelés ellene Nógrád megyében

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 63 éves fér­fi­vel szem­ben, aki 2016 augusz­tu­sá­ban kés­sel rabolt ki Diós­je­nőn egy dohány­bol­tot. 

A nyug­dí­jas férfi egész nap egy helyi ital­mé­rés­ben ita­lo­zott. Dél­után négy óra körül ittas álla­pot­ban átment a szem­köz­ti dohány­bolt­ba, ahová a zse­bé­ben magá­val vitt egy bics­kát. A pult előtt meg­állt, elő­vet­te a zseb­kést és azzal előbb a félig nyi­tott pénz­tár­gé­pet pró­bál­ta kinyit­ni, majd a kést az eladó­nő­re fogta, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy adja át neki a bevé­telt.

Az eladó­nő azon­nal meg­nyom­ta a pánik­gom­bot, a riasz­tó meg­szó­lalt, eköz­ben a vád­lott átha­jolt a pul­ton, benyúlt a félig nyi­tott pénz­tár­gép­be és onnan elvett 66 db ezer­fo­rin­tost, majd kisza­ladt a helyi­ség­ből úgy, hogy köz­ben 16 bank­je­gyet elej­tett.

Mivel a riasz­tó han­go­san jel­zett, a nyílt utcán mene­kü­lő vád­lot­tat az oda­ér­ke­ző pol­gár­őrök per­cek alatt elfog­ták és átad­ták a kiér­ke­ző rend­őrök­nek, akik meg­ta­lál­ták nála a még hiány­zó 50.000,- forin­tot, majd őri­zet­be vet­ték. A még hiány­zó 16 ezer forin­tot helyi lako­sok talál­ták meg és adták vissza a tra­fi­kos­nak.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, de az elkö­ve­tés után elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ame­lyet a Bün­te­tő Tör­vény­könyv öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del bün­tet­ni.