Főoldal » Archív » Perújítási indítvány a Fenyő János sérelmére elkövetett emberölés bűntettének felbujtója ellen

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség – a Fővá­ro­si Főügyész­ség elő­ter­jesz­té­sé­vel egyet­ért­ve – per­újí­tá­si indít­ványt ter­jesz­tett elő a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz P. Tamás ter­hé­re, aki a ren­del­ke­zés­re álló bizo­nyí­té­kok alap­ján meg­bí­zást adott a már jog­erő­sen elítélt J.R-nak Fenyő János kivég­zé­sé­re.

A per­újí­tá­si indít­vány lénye­ge sze­rint Fenyő János sér­tett egy videó­ka­zet­ta ter­jesz­tő és egy napi­la­pot kiadó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak is vezér­igaz­ga­tó­ja volt. A sér­tett és Gy. Tamás média­vál­lal­ko­zó között az 1990-es évek köze­pé­től üzle­ti vita, hatal­mi harc és sze­mé­lyes ellen­tét ala­kult ki. Gy. Tamás 1997 évben elha­tá­roz­ta, hogy meg­öle­ti a sér­tet­tet, ezért 1997 szep­tem­be­ré­ben elő­ször egy har­ma­dik sze­mélyt bízott meg a fel­adat­tal, aki azt nem tel­je­sí­tet­te, ekkor Gy. Tamás P. Tamás­hoz for­dult. P. Tamás J.R-t vette rá a sér­tett meg­ölé­sé­re. J. R. 1998. feb­ru­ár 11-én a késő dél­utá­ni órák­ban a Buda­pest, II. kerü­let, Mar­git utcá­ban a fel­tor­ló­dott for­ga­lom miatt a gép­ko­csi­já­ban vára­ko­zó sér­tett­hez lépett, és egy gép­fegy­ver­rel kivé­gez­te.

Az alap­el­já­rás­ban a bíró­ság J.R. ter­hel­tet rész­ben az Arany­kéz utcai rob­ban­tás, rész­ben Fenyő János sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett élet elle­ni bűn­cse­lek­mény kap­csán marasz­tal­ta el több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt. A jog­erős íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint az Arany­kéz utcai rob­ban­tás kap­csán P. Tamás adott meg­bí­zást J.R-nak Boros József Károly sér­tett meg­ölé­sé­re, míg a Fenyő János sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés fel­buj­tó­ja isme­ret­len maradt.

A Fenyő János sérel­mé­re elkö­ve­tett cse­lek­mény fel­buj­tói tekin­te­té­ben lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során beszer­zett új bizo­nyí­té­kok – az alap­ügy­ben fel­me­rült koráb­bi bizo­nyí­té­kok­kal együt­te­sen érté­kel­ve – azt támaszt­ják alá, hogy az Arany­kéz utcai ember­ölés fel­buj­tó­ja­ként jog­erő­sen elma­rasz­talt P. Tamás adott uta­sí­tást J. R-nak Fenyő János sér­tett meg­ölé­sé­re is. P. Tamás bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re voná­sá­ra per­újí­tá­si eljá­rás­ban kerül­het sor az aláb­bi­ak miatt.

A több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés tör­vé­nyi egy­ség. Meg­ál­la­pí­tá­sá­nak akkor van helye, ha ugyan­azon tet­tes akár egyet­len akarat-elhatározásból faka­dó­an, egy­idő­ben, ille­tő­leg egy­mást köve­tő­en, akár külön­bö­ző idő­pon­tok­ban és elté­rő akarat-elhatározásból hajt­ja végre vagy kísé­re­li meg több ember meg­ölé­sét. A fele­lős­ség­re vonás­nak egy eljá­rás­ban kell meg­tör­tén­nie. A fel­buj­tó fele­lős­sé­ge a több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölé­sért akkor álla­pít­ha­tó meg, ha az egy­más­sal kvázi hal­ma­za­ti viszony­ban álló ember­ölé­sek­nek tet­te­se egy­ugyan­azon sze­mély és a fel­buj­tói maga­tar­tás e tet­tes által elkö­ve­tett leg­alább két ember­ölé­si rész­cse­lek­mény­hez tár­sul.

Az e tárgy­ban irány­adó bün­te­tő jog­egy­sé­gi hatá­ro­zat sze­rint, amennyi­ben a bíró­ság a vád tár­gyá­vá tett és a bűn­cse­lek­mény egy­sé­gé­be tar­to­zó cse­lek­ményt jog­erő­sen elbí­rál­ta, hatá­ro­za­ta e bűn­cse­lek­mény tekin­te­té­ben ítélt dol­got ered­mé­nyez. Nincs helye újabb vád­eme­lés­nek olyan rész­cse­lek­mény miatt, amely a már elbí­rált bűn­cse­lek­mény egy­sé­gé­be tar­to­zik, de nem képez­te a jog­erős hatá­ro­zat­ban meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás részét. Ebben az eset­ben a ter­helt ter­hé­re per­újí­tás­nak lehet helye.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ira­tok átta­nul­má­nyo­zá­sát köve­tő­en úgy látta, hogy P. Tamás­sal szem­ben a per­újí­tás elren­de­lé­sé­nek tör­vé­nyi fel­té­te­lei fenn­áll­nak.

A per­újí­tás meg­en­ged­he­tő­sé­ge kér­dé­sé­ben a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la dönt.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi főügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek az aláb­bi olda­lon érhe­tők el:

https://ugyeszseg.hu/fejlemenyek-a-fenyo-ugyben-2/

https://ugyeszseg.hu/vademeles-gy-tamas-ellen-a-fenyo-ugyben-fotokkal/