Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség indítványozta egy apa és fia letartóztatásának elrendelését, mivel az apa mellkason szúrt egy embert, míg a fiú viperával ütötte a sértett segítségére siető szomszédot

Az apa fiá­val azért érke­zett a duna­var­sá­nyi ingat­lan­hoz, mert a váló­fél­ben lévő fele­sé­ge oda köl­tö­zött egy másik férfihez.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint miu­tán az ingat­lan elé értek kihív­ták a fér­fit a ház­ból, majd a fiú egy telesz­kó­pos vipe­rá­val pró­bál­ta a kerí­té­sen keresz­tül meg­üt­ni a sér­tet­tet. Mivel nem sike­rült elér­nie, ezért benyom­ta a kaput, ráron­tott és már az udvar­ban több­ször fejbe vágta az eszközzel.

Ekkor érke­zett a sér­tett segít­sé­gé­re az egyik szom­széd­ja és a fiú vele kez­dett dula­kod­ni, meg­üt­ve őt is a vipe­rá­val. Az apa pedig elő­vett egy körül­be­lül tizen­öt cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú vadász­kést és azzal hason illet­ve mell­ka­son szúr­ta a sér­tet­tet össze­sen hét ízben.

Ezt köve­tő­en az apa és a fia elme­ne­kült a helyszínről.

A meg­szúrt sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, míg a segít­sé­gé­re siető szom­széd zúzott sérü­lé­se­ket szenvedett. 

Az elkö­ve­tő­ket sike­rült rövid időn belül elfog­ni­uk a Pest megyei rendőröknek.

Az apát ember­ölés bűn­tet­te, míg a fiát súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te illet­ve mind­ket­te­jü­ket fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt szá­mol­tat­ták el gyanúsítottként.

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye illet­ve az apa vonat­ko­zá­sá­ban eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból is.