Főoldal » Archív » Pesterzsébettől Gödöllőig jutott a kábítószer – Vádemelés egy felszámolt drogkereskedő lánc ellen

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt öt fér­fi­val és egy nővel szem­ben akik 2018. év folya­mán – a 2018. szep­tem­ber 12-i elfo­gá­su­kig - egy kábí­tó­szer ter­jesz­tő lán­co­lat része­ként rend­sze­re­sen vásá­rol­tak hero­int, met­adont és mari­hua­nát, majd viszonteladó-terjesztőként tovább érté­ke­sí­tet­ték azt ügy­fél­kö­rük­nek, akik azt szin­tén tovább érté­ke­sí­tet­ték.

A leg­el­ső, beazo­no­sí­tott eladó egy 59 éves, az egy­ko­ri Jugo­szlá­vi­á­ból szár­ma­zó férfi, aki pest­er­zsé­be­ti lakó­he­lyén tárol­ta – az isme­ret­len fel­sőbb kap­cso­lat­ból szár­ma­zó – kábí­tó­szert, jel­lem­ző­en hero­int, ami­ből álta­lá­ban 2-3 heten­te érté­ke­sí­tett a szin­tén pest­er­zsé­be­ti ille­tő­sé­gű II. r. vádlottnak.

A leg­utol­só ilyen üzlet­re 2018. szep­tem­ber 10. nap­ján került sor az I. r. vád­lott háza előtt, ahol II. r. vád­lott egy cso­mag­ban oda­ad­ta a koráb­bi kábítószer-eladásból szár­ma­zó bevé­telt az I. r. vád­lott­nak, majd átvet­te az újabb adag, eladás­ra szánt heroint. 

II. r. vád­lott­nak ugyan­csak rend­sze­res vásár­lói vol­tak, köz­tük a Buda­pest II. kerü­le­té­ben a Hideg­kú­ti úton lakó III. r. vád­lott, aki­től a gödöl­lői V. r. vád­lott és élet­tár­sa, azaz a VI. r. vád­lott vásá­rol­ták meg a kábí­tó­szert és szál­lí­tot­ták Gödöl­lő­re, ahol a fogyasz­tó­ik­nak kipor­ci­óz­va kisebb ada­gok­ban érté­ke­sí­tet­ték azt.

Szintén II. r. vád­lott viszont­el­adó­ja volt a lánya élet­tár­sa, a csepe­li ille­tő­sé­gű IV. r. vád­lott is.

II. r. vád­lott és III. vád­lott között az utol­só üzlet 2018. szep­tem­ber 12. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban tör­tént egy Buda­pest XIX. kerü­le­ti, nagy for­gal­mú bevá­sárló­köz­pont kávé­zó­já­nál, ahol tás­kát cse­rél­ve adta át II. r. vád­lott az I. r. vád­lot­tól két nap­pal koráb­ban beszer­zett hero­int a III. r. vád­lott­nak, aki szin­tén tás­ká­ban adta át neki a vételárat.

Az ügy­le­tet a rend­őr­ség is figye­lem­mel kísér­te és annak meg­tör­tén­te után II. r. és III.r. vád­lot­ta­kat a hely­szín­től nem messze elfogták.

Az elfo­gást köve­tő­en a szin­tén figye­lem­mel kísért IV. r. vád­lot­tat Pest­er­zsé­be­ten köz­úti rend­őri intéz­ke­dés alá von­ták és a kocsi­já­ban, vala­mint laká­sán a jelen­tős mennyi­sé­get három­szor meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű hero­int talál­tak.      

Szin­tén a rend­őr­ség össze­han­golt akciója kere­té­ben – még az elfo­gás nap­ján - kuta­tást tar­tott az elkö­ve­tők­nél, így I. r vád­lott pest­er­zsé­be­ti házá­ban nagyobb össze­gű szerb dínár és forint mel­let 1,5 kilo­gramm hero­int, II. r. vád­lott szin­tén pest­er­zsé­be­ti laká­sá­ban 1,6 kilo­gramm hero­int, III. r. vád­lott pest­hi­deg­kú­ti lakó­he­lyén a jelen­tős mennyi­sé­get négy­sze­re­sen mag­ha­la­dó met­adont, kan­na­biszt és a kábí­tó­szer por­ci­ó­zá­sá­hoz szük­sé­ges digi­tá­lis mér­le­get, V. és VI. r. vád­lot­tak gödöl­lői lakó­he­lyén cse­kély mennyi­ség­ben ugyan­csak kábí­tó­szert és kész­pénzt fog­lal­tak le, majd fel­tér­ké­pez­ték a vevő­i­ket is.

Az ügyész­ség I-IV. r. vád­lot­ta­kat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, míg a gödöl­lői párt, azaz V. és VI. r. vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűntettével.

I.-IV.r. vád­lot­tak – koráb­bi letar­tóz­ta­tá­su­kat köve­tő­en -  jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt vár­ják a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülését. 

Az ügy­ben a koráb­bi hírek itt érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/90-millio-forint-erteku-kabitoszerfogas