Főoldal » Archív » Pillangókéssel rabolta ki a férfit és a fiatal fiút

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki pil­lan­gó­kés­sel fenye­ge­tőz­ve rabolt ki egy 16 éves fiút és egy fér­fit Monoron. 

A bűn­ügy vád­lott­ja 2017 kará­csony este fel­fi­gyelt egy fér­fi­ra és két fiúra Mono­ron, egy sörö­ző­ben. Elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a tele­fon­ja­i­kat. Utá­nuk ment az utcán, utol­ér­te őket és mond­va­csi­nált ürüggyel belé­jük kötött. Kér­dő­re vonta a fér­fit, hogy fel­töl­tött róla egy video­fel­vé­telt az inter­net­re, és köve­tel­te, hogy mutas­sa meg a tele­fon­ján lévő fel­vé­te­le­ket. A férfi elő­vet­te a mobil­te­le­fon­ját és mutat­ta a vád­lott­nak, hogy azon sem­mi­lyen fel­vé­tel nincs.

A vád­lott ekkor elő­vett egy pil­lan­gó­kést, azzal hado­ná­szott és mind­hár­mó­ju­kat sorba állí­tot­ta az utcán. Kia­bált, fenye­ge­tő­zött, hogy min­den­kit nya­kon fog szúr­ni, majd egy alka­lom­mal meg­ütöt­te az egyik fiút, aki elszaladt.

A másik fiút és a fér­fit azzal fenye­get­te meg, hogy elvág­ja a tor­ku­kat, ha nem adják át a tele­fon­ja­i­kat. Ők félel­mük­ben nem mer­tek ellen­áll­ni. A vád­lott mind­két sér­tett mobil­te­le­fon­ját elvette.

A fér­fit még aznap este egy sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­se miatt Buda­pes­ten elő­ál­lí­tot­ták, és  meg­ta­lál­ták nála a pár órá­val koráb­ban meg­szer­zett, egyen­ként 30.000.- forint érté­kű telefonokat.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.