Főoldal » Archív » Pin kódnak hitte a lopott pénztárcában felírt számokat a bankkártyatolvaj

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 35 éves sió­fo­ki fér­fi­val szem­ben, aki kész­pénz mel­lett több bank­kár­tyát is ello­pott a sér­tet­től, azon­ban a pénz­fel­vé­te­li kísér­le­tek lebuktatták.

A koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből az év ele­jén sza­ba­dult férfi 2018 júni­u­sá­ban, Sió­fo­kon tar­tóz­ko­dott, ami­kor fel­fi­gyelt a sér­tett kerék­pár­já­nak kosa­rá­ban felej­tett pénz­tár­cá­ra, amely­ben kész­pénz mel­lett iga­zol­vá­nyok, két bank­kár­tya és öt vásár­lói kár­tya is volt.

A vád­lott az ello­pott pénz­tár­cá­ból végül a kész­pénzt és a bank­kár­tyá­kat tar­tot­ta meg, a sér­tett egyéb érté­ke­it eldob­ta. A férfi ezután több sió­fo­ki ATM auto­ma­tá­ból kísé­relt meg nagyobb – 25.000, illet­ve 50.000 forint - kész­pénzt fel­ven­ni, azon­ban a sér­tett pénz­tár­cá­já­ban fel­írt szá­mok közül egyik­kel sem járt siker­rel, ugyan­is azok nem a bank­kár­tyák biz­ton­sá­gi kód­jai voltak.

A vád­lott pró­bál­ko­zá­sa­it a bank­au­to­ma­ták biz­ton­sá­gi kame­rái rög­zí­tet­ték, így a sió­fo­ki nyo­mo­zók a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után rövid időn belül elfog­ták a férfit.

A több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.