Főoldal » Hírek » Pirkadatkor kivágta, reggelre tűzifának eladta az erdőt – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség lopás, hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se és eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a kör­nyék­be­li erdők­ből haj­na­lon­ta kivá­gott akác- és nyár­fát a hely­szí­nen fel­ap­rít­va tűzi­fá­nak rög­tön elad­ta, ezzel néhány hónap alatt komoly bevé­tel­re tett szert. A tanyás ingat­la­ná­ban enge­dély nél­kül fel­hal­mo­zott 1 ton­ná­nyi roncs­au­tó miatt is felel­nie kell.

A vád sze­rint a bajai férfi 2022 szep­tem­be­ré­től közel 5 hóna­pon át haj­na­lon­ta rend­szám nél­kü­li autó­val és után­fu­tó­val járta a Vas­kút kör­nyé­ki erdő­ket azért, hogy fát lop­jon. A vád­lott az akku­mu­lá­to­ros fűrésszel kivá­gott fát a hely­szí­nen fel­ap­rí­tot­ta és még a reg­ge­li órák­ban rög­tön le is szál­lí­tot­ta a vevő­i­nek, akik köb­mé­te­ren­ként 30-36 ezer forin­tot fizet­tek neki. A tol­vaj össze­sen 40 köb­mé­ter akác- és nyár­fát vágott ki, ami­vel közel 2 mil­lió forint kárt oko­zott az erdő­rész­le­tek tulaj­do­no­sa­i­nak. Elfo­gá­sa­kor a bajai nyo­mo­zók 12 köb­mé­ter tűzi­fát lefog­lal­tak, így a sér­tet­tek kára rész­ben megtérült.

A fér­fi­nál tar­tott kuta­tás során kide­rült, hogy rend­sze­re­sen bon­tás cél­já­ból for­ga­lom­ból kivont gép­ko­csi­kat és roncs­au­tó­kat szer­zett be, a ben­nük lévő motor­ral, a műkö­dé­sük­höz szük­sé­ges ásvá­nyi ola­jok­kal, üzem­anyag mara­dék­kal, fék­fo­lya­dék­kal együtt. A közel 20 köb­mé­ter tér­fo­ga­tú, 1 tonna töme­gű veszé­lyes hul­la­dé­kot a tanyás ingat­la­na udva­rán tárol­ta. A roncs­au­tók­ból a fémet sok­szor ége­tés­sel nyer­te ki. A férfi mind­ezt a szük­sé­ges hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si enge­dély nél­kül végez­te, ami alkal­mas volt az embe­ri élet, testi épség, az egész­ség, a föld, a víz és a leve­gő veszélyeztetésére.

A bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló vád­lott ráadá­sul 2023. augusz­tus 16-án, este, Baján úgy vezet­te a sze­mély­gép­ko­csi­ját, hogy őt néhány hónap­pal koráb­ban a bíró­ság jog­erő­sen 1 évre eltil­tot­ta a járművezetéstől.

Az ügyész­ség a fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás, hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se, vala­mint eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a koráb­bi, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sét is utó­lag végre kell haj­ta­ni. Bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon az érin­tett erdő­rész­let, a fris­sen kivá­gott és fel­ap­rí­tott tűzi­fa, vala­mint a tanyán tárolt roncs­au­tó hul­la­dék látható.