Főoldal » Archív » Plakátokat rongáltak meg Esztergomban a fiatalkorúak

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat három fia­tal­ko­rú lánnyal és egy fiú­val szemben.

A négy fia­tal este Esz­ter­gom­ban együtt szó­ra­ko­zott, alko­holt is fogyasz­tot­tak. 2017. szep­tem­ber 23. nap­ján, az éjsza­kai órák­ban vala­mennyi­en a Szent Tamás hegy lép­csős fel­já­ró­já­hoz men­tek, ahol az egyik helyi egye­sü­let sza­bad­té­ri fény­kép­ki­ál­lí­tá­sa volt megtekinthető.

Az elkö­ve­tők a képe­ket meg­ron­gál­ták akként, hogy azo­kat több­ször meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták,  melyek követ­kez­té­ben 13 darab kép kiesett a tar­tó­osz­lop­ból és össze­tört. Ezután a fia­tal­ko­rú­ak a képe­ket tartó faosz­lo­pok közül 6 kere­tet kidön­töt­tek, majd távoztak.

A fia­ta­lok a képek és kere­te­ik meg­ron­gá­lá­sá­val 231.643 forint kárt okoz­tak, továb­bá a kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos cse­lek­mé­nyük alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

Az elkö­ve­tők bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.