Főoldal » Hírek » Polgárőrre támadt az esztári férfi - A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki itta­san bán­tal­ma­zott egy polgárőrt.

A sér­tett tár­sá­val együtt 2021. júni­us 7-én éjjel kezd­te meg pol­gár­őri szol­gá­la­tát Esz­tár terü­le­tén, meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés­ként lát­ha­tó­sá­gi mel­lényt és pol­gár­őr sap­kát viselve.

2021. júli­us 8-án éjfél után ész­lel­ték, hogy egy ját­szó­tér­ről távo­zott két sze­mély, ezért oda­men­tek hoz­zá­juk és a sér­tett figyel­mez­tet­te őket, hogy nap­nyug­ta után nem tar­tóz­kod­hat­nak a ját­szó­tér területén.

Ekkor a 20 éves, ittas vád­lott szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet. A pol­gár­őr ismer­te a vád­lott nagy­ap­ját, ezért fel­hív­ta őt és beszá­molt a vád­lott visel­ke­dé­sé­ről, idő­köz­ben pedig a másik pol­gár­őr a segély­hí­vó vona­lon rend­őri segít­sé­get kért.

A vád­lott elhagy­ta a hely­színt, majd a rend­őr­ség távo­zá­sa után vissza­tért, oda­ment a sér­tett­hez és szá­mon kérte rajta, hogy miért hívta fel a nagy­ap­ját. Köz­ben szi­dal­maz­ta a sér­tet­tet, köze­lebb lépett hozzá, indu­la­to­san hado­ná­szott és meg is lökte őt. A férfi véde­ke­zés­ként pró­bál­ta magá­tól eltol­ni a vád­lot­tat, akit a pol­gár­őr tár­sá­nak sem sike­rült vissza­tar­ta­nia. Miköz­ben a sér­tett hát­rált, az elkö­ve­tő meg­lök­te őt, ezért a férfi a kerék­pár­ján keresz­tül a föld­re esett. A továb­bi jog­ta­lan táma­dás­tól tart­va a sér­tett a nála lévő paprikaspray-vel lefúj­ta a vádlottat.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett nem szen­ve­dett sérü­lést. Az irány­adó jog­sza­bá­lyok értel­mé­ben a pol­gár­őr köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.